17 آذر 1395

اردوی علمی ویژه دانشجویان رشته مکانیک خودرو

زمان شنبه : 20/09/95

مکان بازدید شرکت مگاموتور

حضور دانشجویان گرامی رٲس ساعت 8 صبح در مرکز آموزش الزامی است