06 آبان 1395

ارائه مستندات پژوهشی

استاد ارجمند ؛
با عنایت به برنامه ریزی انجام شده برای اجرای هفته پژوهش در مرکز آموزش علمی کاربردی تاکسیرانی خواهشمند است ؛ در اسرع وقت نسبت به ارائه مستندات پژوهشی خود شامل کتب تالیفی مقاله، اختراع و ثبت به امور آموزشی و پژوهشی مرکز مساعدت فرمایید.