10 اسفند 1394

آغاز نیمسال تحصیلی جدید

 چهارمین دوره کلاس های آموزشی در مقطع کاردانی در دو رشته حرفه ای تاکسیرانی و مکانیک خودرو از مورخ 24 بهمن ماه آغاز گردید.