03 آبان 1395

آزمون دوره های آموزشی متصدیان کنترل و نظارتی شرکتی و سازمانی

زمان :سه شنبه 4آبان ماه
ساعت:9:30 الی 12:30
مکان :مرکزآموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران