برگزاری آزمون پایان دوره گروه اول کارکنان شهرداریهای مناطق

20 بهمن 1395, 12:00 ق ظ

برگزاری آزمونهای پایان دوره گروه اول (آموزش ضمن خدمت کارکنان مناطق شهرداری) تحت نظارت مستقیم جناب آقای دکتر اشتری ریاست مرکز.