بازدید دانشجویان مرکز آموزش از سامانه نظارت هوشمند شرکت کنترل ترافیک تهران

4 دی 1395, 12:00 ق ظ