بازدید نماینده محترم موسسه آموزش عالی جامع علمی کاربردی شهرداری تهران از مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی

7 شهریور 1394, 12:00 ق ظ

بازدید نماینده محترم موسسه آموزش عالی جامع علمی کاربردی شهرداری تهران از مرکز آموزش علمی کاربردی

  سازمان تاکسیرانی شهر تهران