محمد حسن صدیق

مدیر مالی اداری

 

متولد 1347

دانش آموخته کارشناسی مدیریت فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی

بخشی از مسئولیت های اجرایی:

مدیر پشتیبانی و تدارکات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران