شرح وظایف مدیریت آموزشی و پژوهشی

الف)وظایف عمومی :
1.    اجرای کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی ابلاغی از سوی دانشگاه جامع و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
2.    تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف مدیریت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
3.    ارائه گزارشهاي توجیهي لازم به ريیس مرکز در خصوص وظايف مربوطه؛
4.    برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مدیریت ذیربط مطابق با اولویتهای مرکز؛
5.    همکاری با سایر بخش ها جهت حسن اجرای برنامه های مرکز؛
6.    انجام سایر امور محوله از سوی رئیس مرکز

ب) وظايف تخصصي حوزه آموزش
1.    اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزشی و تحصیلی مرکز، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دورههای آموزشی؛
2.    برنامه ريزي امور آموزشي و تحصیلی با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعالیت هاي آموزشي و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به رئیس مرکز؛
3.    پایش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هیأت علمي و مدرسان در هر نیمسال و انعكاس آن به رئیس مرکز؛
4.    اجراي دوره هاي مختلف كوتاه مدت آموزشي اعم ازنظام ترمیک، نظام پودمانی، آموزش های ضمن خدمت و ...؛
5.    برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- آموزشی مرکز با سایر نهادهای علمی، پژوهشی و دانشگاهی ؛
6.    برنامه ریزی آموزشی مرکز در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛
7.    ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی مرکز، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به دانشگاه جامع؛
8.    برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛
9.    نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در مرکز؛
 
وظايف معاونت در حوزه پژوهشي
1.    اداره و نظارت برحسن اجرای كلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی مرکز، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه؛
2.    برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین المللی؛
3.    اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز ناوگان تاکسیرانی شهر تهران؛
4.    توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛
5.    کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی مرکز بر اساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛
6.    مطالعات لازم در زمینه ارزشیابي فعالیتهاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه مرکز جهت ارائه به رئیس مرکز؛
7.    ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي؛
8.    همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارها و كنفرانسهاي علمي و اجراي كلیه امور قراردادهاي تحقیقاتي و خدماتي بین مرکز و ساير مؤسسات؛
9.    همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غیر دانشگاهي؛
10.    برنامه ريزي جهت استفاده مدرسان و اعضای هیأت علمی از فرصتهاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور(اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب؛
11.    تهیه برنامه پژوهشي مرکز و ارائه اهداف و تعیین اولويتهاي پژوهشي در قالب برنامه هاي میان مدت و بلند مدت؛
12.    بررسي و ارزيابي فعالیتهاي مرکز در چارچوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالي ؛
شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی – پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - پژوهشی مرکز؛