معرفی مرکز

معرفی مرکز:

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با هدف افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای تاکسیرانان شهر تهران و ارتقاء تراز رفتار حرفه ای ایشان در 26 شهریور ماه سال 1393 با

حضور تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مدیران ارشد شهری و اساتید و صاحبنظران دانشگاهی افتتاح شد و فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.

این مرکز فعالیت های آموزشی خود را به صورت همزمان بر دو محور زیر متمرکز نمود:

آموزش های دانشگاهی منطبق با نظام جامع علمی کاربردی و در قالب دو رشته کاردان حرفه ای تاکسیرانی و کاردانی مکانیک خودرو

آموزش های بدو ورود و ضمن خدمت تاکسیرانان در قالب دوره ها و پودمان های آموزشی

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، دارای 8 باب کلاس آموزشی با ظرفیت 300 نفر، یک باب کارگاه آموزش رایانه با ظرفیت 30 نفر، یک باب کتابخانه تخصصی، سالن کنفرانس با

ظرفیت 70 نفر، یک باب کارگاه شبیه ساز خودرو و 3 مجموعه ورزشی می باشد.