شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

 

شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

مقدمه

   انقلاب اسلامي كه به بركت نفس قدسي حضرت امام (ره) و خون مطهر شهداي والا مقام به ثمر نشست ، حاصل دگرگوني فرهنگي و بيداري و احساس مسئولیت آحاد جامعه و به خصوص قشرجوان و دانشجو بود . جوانان با الهام از معنويت و روشنگري برخاسته از تفكر انقلاب اسلامي كه در انديشه و كلام امام (ره) آشكار است، ساختار فرهنگي ، سياسي و اجتماعي كشور را دگرگون نموده و عرصه جديدي را در تاريخ فرهنگ بشري گشودند.

مراکز علمی به تحقيق ، يكي ازاركان مؤثر در حركت انقلاب و تنوير افكار مردم محسوب مي شوند و اهميت نقش دانشجويانبه عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پيروزي انقلاب ، تثبيت نظام و دفاع از آن انكار ناپذير است . از اين روي ، مسائل فرهنگي ها و صيانت از جايگاه و منزلت رفيع آنها همواره به عنوان يكي از محورهاي اصلي در كلام امام (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري ( مدّ ظلّه ) مورد عنايت خاص بوده است .

   پاسداري از جايگاه رفيع و كمك به سالم نگهداشتن محيطهاي آموزشي و پژوهشي و تأمين حقوق عمومي، از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي نظمی ،   هنجار شکنی و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگران از اهداف مهمي محسوب مي شوندكه كميته هاي انضباطي در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل مي گردد . بديهي است باوجود اعضاي دانشمند و دانشجو در تركيب شوراي كميته ها ، توجه به شيوه هاي برخوردصحيح و عالمانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و تصميم گيري ، جزواصول اساسي و خدشه ناپذير اين شورا ها تلقي مي شوند.

   برخورد سطحي با تخلفات دانشجويان و صدور حكم بدون توجه به اثرات تبعي آن بر روابط خانوادگي و اجتماعي دانشجو و تأثير تربيتي و فرهنگي آن در افراد مختلف يا ديگر دانشجويان ، پيامدمثبتي در راستاي رسيدن به جامعه اي با تخلفات كمتر به همراه نخواهد داشت . بنا بر اين ،ضروري است كه در صدور احكام انضباطي ، آثار تبعي اجراي احكام نيز مد نظر قرار گرفته وبه گونه اي تصميم گيري و عمل شود كه اثرات منفي برخوردها به حداقل كاهش يابد . اتخاذشيوه هاي تربيتي و تذكر آميزدر كنار صدور احكام مناسب و مؤثر ظرافت خاصي را مي طلبدكه در اين رابطه صدور احكام تعليقي نقش مهمي در نيل به اهداف تربيتي كميته هاي انضباطي ايفا خواهد نمود.

   پرهيز از استفاده ابزاري ازكميته هاي انضباطي در واكنش به اعتراضات و ناخرسندي دانشجويان نيز مورد تأكيد است . ايجاد و حفظ جوّ صميميّت ، تفاهم و اعتماد ، از طريق حل و فصل مسائل دانشجويان و پاسخگویی به مشكلات و پرسشهاي آنان ، نيازمند سعه صدر و پذيرش فضاي انتقاد و گفتگواست. در نتيجه ، گريز از پاسخگويي به دانشجو و توسل به برخورد انضباطي صرف ، نتايجزيانباري را به همراه داشته و موجب كاهش اعتماد دانشجو به اين نهاد ارزشمند خواهد شد .

   در هرحال ، شوراي كميته انضباطي كه از اين پس به اختصار شوراي انضباطي ناميده مي شود ، به عنوان نهادي حساس در مجموعهمديريت ، موظف است كه ضمن انجام مسؤ ليت خود در رسيدگي به تخطي دانشجويان از منش دانشجويي و اخلاق متعالي ، وظايف اساسي در راستاي رشد استعدادهاي دانشجویان و تقويت روحيه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مد نظر داشته و ازهرگونه برخوردي كه موجبات تحقير و توهين به دانشجو را فراهم مي كند ، اجتناب ورزد . هر چند ، در مواردي ، تنبيه ،           اجتناب ناپذير است . اما ، با تأكيد به پرهيز از هرگونه تجسس وتفتيش ، ضرورت دارد كه اين برخورد ، توأم با حفظ آبرو و حيثيت اجتماعي دانشجو باشد .از اولين مراحل تذكر و ارشاد آغاز شده و زمينه اجتناب از تخلف و ميل به اصلاح را درفرد خاطي و محيط ايجاد نمايد.

   با ضرورتي كه هم اكنون درجهت دهي هر چه بيشتر اين نهاد به سمت قانون گرايي وجود دارد ، به منظور تنظيم دقيقتراحكام انضباطي ، بر اساس آیین نامه انضباطي مصوب جلسه 358 شوراي عالي انقلاب فرهنگيبه تاريخ 14/6/74 كه به اختصار « آيين نامه » ناميده مي شود ، و به استناد بند اول ازمصوبات جلسات 429 و 430 آن شورا به تاريخ 21/7/77 و 5/8/77 ،‌ « شيوه نامه » حاضر ، باهدف تفكيك جزئی تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و كليت در آنها ، تطبيق و ايجادتناسب ميان تخلفات و تنبيهات ، و در نتيجه ، وحدت رويه بيشتر در احكام صادره ، و نيز، تعيين مراجع صالحه براي تشخيص وقوع برخي تخلفات ، به شرح زير ، تدوين شده است :

 

 

 

بخش 1 :    

ترکیب اعضای شوراهای انضباطی دانشجویان

ماده 1- به استناد بند اول از مصوبات 429 و 430 مورخ 21/7/77 و 5/8/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تکیه بر تجربه های پیشین از عملکرد شورا های انضباطی و نیز ضرورت تمایز میان اعضای شوراهای بدوی و تجدید نظر ها ، پیرو ابلاغیه مورخ 29/12/1378 ، ترکیب اعضای شورا های انضباطی ها و شورای مرکزی انضباطی و شرایط عضویت آنها به شرح زیر اصلاح و تعیین می شود . ضروری است رییس ، پیش از هرگونه اتخاذ تصمیم در شوراهای انضباطی ، نسبت به ترمیم و تکمیل اعضای آن ها اقدام کند .

   ضمناً ، تشکیل شوراهای انضباطی در مجموعه های آموزش عالی جدید التأسیس و یا مجموعه هایی که عضوی از اعضای تعیین شده را ندارند ، منوط به تأیید شورای مرکزی انضباطی وزارتین ذی ربط و یا ترتیبی که تعیین می نمایند ، می باشد و چنانچه ، شرایط تأیید لازم را احراز ننمایند ، شوراهای انضباطی یکی از های همجوار ، جهت رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان آنان تعیین می گردد .

الف – ترکیب اعضای شورای انضباطی بدوی

1- معاون دانشجویی و فرهنگی ، به عنوان رییس شورای بدوی

2- یکی از اعضای هیأت علمی گروه معارف یا حقوق و یا معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در به انتخاب مسئول دفتر یادشده

3- یکی از اعضای هیأت علمی ، به انتخاب شورای از میان اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط دانشکده ها

4- دو نفر دانشجوی ، به انتخاب شورای فرهنگی از میان دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده ها

5- دبیر شورای انضباطی بدوی به پیشنهاد رییس شورای بدوی و انتخاب رییس ، بدون داشتن حق رأی

تبصره 1- تعیین کلیه اعضاء ترکیب فوق الزامی بوده ، جلسات با حضور رییس و دبیر شورای انضباطی بدوی و حداقل دو عضو دیگر تشکیل می شود و احکام آن با سه رأی موافق معتبر است .

تبصره 2- چنانچه ، معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی ، به صورت مجزا تشکیل شده باشند ، معاون دانشجویی به عنوان رییس شورای بدوی است .

تبصره 3- ترکیب اعضای شوراهای بدوی اقماری در های گسترده ، به پیشنهاد شورای تجدید نظر و تأیید شورای مرکزی انضباطی تعیین می شود .

تبصره 4- ها می توانند حسب تشخیص شورای انضباطی تجدید نظر خود ، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی در زیر مجموعه شورای انضباطی بدوی ، متشکل از دبیر شورای بدوی یا جانشین وی به عنوان رییس هیأت ، مسئول دفتر مشاوره یا جانشین وی ، یک نفر از اعضای هیأت علمی ترجیحاً از گروه حقوق و یکی از معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ، برای بررسی مقدماتی و تلاش برای حل مشکل یا اختلاف گزارش های انضباطی ارجاع شده توسط رییس شورای انضباطی بدوی ، از بعد ارشادی و تنبهی با تفویض اختیار تعیین تنبیه تا بند 3 اقدام نمایند .

ب- ترکیب اعضای کمیته انضباطی تجدید نظر

1- رییس ، به عنوان رییس شورای تجدید نظر

2- مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در

3- دو نفر از اعضای هیأت علمی ، به انتخاب شورای ، از میان اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط مراکز

4- یک نفر دانشجوی به انتخاب شورای فرهنگی ، از میان دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده ها

- معاون دانشجویی و فرهنگی ، به عنوان دبیر شورای تجدید نظر ، بدون داشتن حق رأی

تبصره 1- تعیین کلیه اعضای ترکیب فوق ، الزامی بوده ، جلسات شورای تجدید نظر ، با حضور رییس و دبیر شورا و حداقل دو عضو دیگر تشکیل شده و احکام آن با سه رأی موافق قابل اجراست .

تبصره 2- چنانچه ، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، به صورت مجزا تشکیل شده باشند ، معاون دانشجویی ، به عنوان دبیر شورای تجدید نظر و معاون فرهنگی ، به عنوان یکی از دو عضو هیأت علمی است .

تبصره 3- اعضای دارای رأی در شورای تجدید نظر ، نباید عضو دارای رأی شورای بدوی باشند .

ج – ترکیب اعضای شورای مرکزی انضباطی دانشجویان

1- معاون دانشجویی وزارت علوم یا معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد ، به عنوان رییس شورا

2- مدیر کل دانشجویان داخل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد

3- یکی از مسؤولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ها ، به پیشنهاد رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ها و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد

4- یک نفر حقوقدان از بین اعضای هیأت علمی ها ، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد

5- یک نفر از اعضای هیأت علمی ها ، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد

6- یک نفر دانشجو از میان اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی ها به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد

7- معاون دانشجویی و فرهنگی یکی از ها ، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد

8- دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان ، ، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد ، بدون داشتن حق رأی

تبصره 1- تعیین کلیه اعضای ترکیب فوق ، الزامی بوده ، جلسات شورای مرکزی انضباطی با حضور 5 عضو صاحب رأی رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با حداقل 4 رأی موافق از بین اعضای حاضر معتبر بوده و احکام قطعی آن ، لازم الاجراست .

تبصره 2- اعضای شوراهای بدوی ، تجدید نظر یا مرکزی ، در هیچیک از موضوعاتی که خود طرف دعوا بوده یا در آن موضوع قبلاً رأی داده باشند ، حق رأی ندارند ؛ البته ، صرفاً ارائه توضیح یا اعلام نظر در بعد شکلی پرونده مانعی ندارد .

تبصره 3- عضویت عضو دانشجویی در شوراهای انضباطی ، با ابلاغ حکم عضویت در شورای مرکزی لغو می گردد .

د – شرایط عضویت و روش انتخاب

کلیه اعضای شوراهای انضباطی که به لحاظ شخصیت حقیقی انتخاب می شوند ، باید در تقوی ، امانتداری و استقلال نظر از حسن شهرت برخوردار بوده ، مورد وثوق و فاقد سوء سابقه باشند . علاوه بر آن ، هر یک از اعضای منتخب باید دارای شرایط خاص باشند که شرایط عضویت و روش انتخاب آن ها به شرح زیر است :

1-اعضای هیأت علمی :

1/1 - اعضای هیأت علمی منتخب، باید متأهل باشند .

2/1 - در هایی که رشته حقوق تدریس می شود ؛ باید دست کم یکی از اعضای هیأت علمی شوراهای بدوی یا تجدید نظر از بین اعضای هیأت علمی مدرس در زمینه حقوق انتخاب شود .سایر ها می توانند برای این منظور ، یکی از اعضای هیأت علمی های دیگر را که در زمینه حقوق تخصص دارند ، به عضویت یکی از شوراهای انضباطی خود در آورند .

3/1 - شورای ، هر دو سال یک بار ، اعضای شوراهای انضباطی را از میان اعضای هیأت علمی که شوراهای دانشکده ها معرفی می کنند ، انتخاب می نماید .

2-دانشجویان :

1/2 - متأهل و در صورت وجود دوره های تحصیلات تکمیلی در ، از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری باشند .

2/2 - حداقل ، نیمی از واحدهای آموزشی دوره تحصیلی خود را گذرانده باشند ، مگر آنکه ، یکی از مقاطع تحصیلی پیشین خود را در همان به پایان رسانده باشند .

3/2 - در طی مدت تحصیل خود در ، مشروط نشده باشند .

4/2 - سابقه تنبیه انضباطی نداشته باشند .

5/2 – شورای فرهنگی ، دانشجویان منتخب را از میان 2 نفر معرفی شدگان از هر دانشکده انتخاب می کند .

3-دبیر شوراهای بدوی و شورای مرکزی :

/3 - دبیر شورای انضباطی بدوی ها ، از بین کارکنان حوزه دانشجویی ، ترجیحاً امور انضباطی ، که واجد پست سازمانی کارشناسی یا بالاتر هستند و در غیر اینصورت ، از اعضای هیأت علمی انتخاب می شود ؛ مشروط بر آن که متأهل و دارای حسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجویان باشد. ضمناً ارسال مدارک صلاحیتهای فردی و طی دوره های آموزشی لازم جهت شروع به کار دبیران جدید به شورای انضباطی مرکزی و اخذ تأیید آن مراجع الزامی است .

2/3 – دبیر شورای مرکزی انضباطی از میان کارکنان واجد پست سازمانی کارشناسی یا بالاتر دبیرخانه شورای مرکزی یا اعضای هیأت علمی متأهل ها یا وزارت انتخاب می شود .

4- به منظور انتخاب اعضای هیأت علمی در شوراهای انضباطی ، لازم است رییس ، حداقل ، دو ماه پیش از پایان دوره عضویت ایشان ، فهرست اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط دانشکده ها را اخذ و به شورای ارائه کند . معاون دانشجویی و فرهنگی ، همین مسؤولیت را در معرفی دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده ها به شورای فرهنگی به عهده دارد .

     5- اعضای منتخب شوراهای انضباطی ، به مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد بلامانع است .

     6- رییس شورا می تواند در هر یک از موارد زیر نسبت به جایگزینی اعضای منتخب اقدام کند :

     1/6- سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب غیبت غیر موجه ، به تشخیص شورا

2/6- عدم امکان حضور در جلسات شورای انضباطی به مدت یک نیمسال یا بیشتر

3/6- از بین رفتن شرایط عمومی یا خاص عضویت در شورا

     7- دبیر شورا می تواند به ترتیبی که آیین نامه انضباطی دانشجویان مشخص می کند ، با هماهنگی رییس شورای انضباطی ، حسب مورد ، از افراد مطلع ، برای شرکت در جلسات شورای انضباطی ، بدون داشتن حق رأی ، دعوت کند .

8- تأیید و ابلاغ احکام عضویت اعضای شورای مرکزی به امضای وزیر ، شوراهای بدوی و تجدید نظر به امضای رییس و شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی به امضای رییس شورای بدوی در انجام می شود . عزل یا عدم تأیید اعضاء ، به تشخیص رییس شورای تجدید نظر می باشد .

9- پس از تعیین اعضای شوراها ، معرفی فرد جایگزین جهت حضور در جلسات به عنوان نماینده ، جانشین یا هر عنوان دیگر ، برابر ضوابط ، امکان پذیر نبوده و موجب عدم وجاهت آرای صادره می گردد .

10- چنانچه ، هر یک از اعضای شورا ، فاقد یکی از شرایط تعیین شده در این شیوه نامه باشد و ناگزیر به استفاده از نامبرده باشد ، لازم است در مورد وی از شورای مرکزی استعلام نماید .

بخش 2 :                                                  

تخلفات و تنبیهات

ماده 1- تفكيك تنبيهات

   به منظور استناد و تطبيق دقيق تر احكام انضباطي تنبيهات ماده 7 آیین نامه به صورت زير تفكيك مي شوند :

الف- تنبيهاتي كه باحكم شوراهاي انضباطي يا شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي توانداعمال شود :

1-     احضار و اخطار شفاهي

2-     تذكر كتبي بدون درج درپرونده دانشجو

3-     اخطار كتبي بدون درج درپرونده دانشجو

4-     تذكر كتبي و درج درپرونده دانشجو

5-     توبيخ كتبي و درج درپرونده دانشجو

6-     دادن نمره 25/. در درسيا امتحان مربوط به تخلف

7-     محروميت از تسهيلات رفاهي و یا ایجاد تغییر در آنها ، از قبيل وام ، خوابگاه و غيره ، از يك ماه تا مدت زمان باقيمانده ازتحصيل

8-     دريافت خسارت از دانشجو ، در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد .

9-     منع موقت از تحصيل به مدتيك نيمسال ، بدون احتساب سنوات

10-منع موقت از تحصيل بهمدت يك نيمسال ، با احتساب سنوات

11-منع موقت از تحصيل بهمدت دونيمسال ، بدون احتساب سنوات

12-منع موقت از تحصيل بهمدت دو نيمسال ، با احتساب سنوات

ب - تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزيانضباطي نسبت به دانشجو مي تواند اعمال شود :

13-منع موقت از تحصيل بهمدت سه نيمسال ، بدون احتساب سنوات

14-منع موقت از تحصيل بهمدت سه نيمسال ، با احتساب سنوات

15-منع موقت از تحصيل بهمدت چهار نيمسال ، بدون احتساب سنوات

16- منع موقت از تحصيل بهمدت چهار نيمسال ، با احتساب سنوات

17-تغيير محل تحصيل دانشجو(همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم )

18-تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه

19-اخراج دانشجو از ، با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

20- اخراج و محروميت ازتحصيل در كليه ها ، از 1 تا 5 سال با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی

     تبصره 1- صدور احكام تركيبي در مورد يك تخلف، تنها به صورت تركيب تنبيهات بندهاي 6 تا 8 با يكي از ديگر بندها و نيز تركيب تنبيهات بندهاي 17 و 18 با هر یک از بندهاي 9 تا 16 مجاز است .

تبصره 2- تركيب احكام تعليقي با ساير تنبيهات مندرج دركليه بندها و تعلیق بخشی از احکام نهایی با رعایت تبصره 8 بند ب ماده 7 آیین نامه مجاز است .

تبصره 3- شروع به تخلف : در مواردی که قصد ارتکاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن نماید ولیکن ، تخلف به طور کامل واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته عنوان تخلف خاصی داشته باشد ، محکوم به تنبیه همان تخلف می شود ؛ و در غیر این صورت ، حداقل تنبیه مقرر در مورد تخلف اعمال می گردد . مجرد قصد ارتکاب تخلف و اقداماتی که صرفاً مقدمه تخلف بوده و ارتباط مستقیم با وقوع تخلف نداشته باشد ، شروع به تخلف نبوده و از این حیث ، قابل رسیدگی نخواهد بود .

تبصره 4- تعدد تخلف : هرگاه فعل واحد ، دارای عناوین متعدده تخلف باشد ، چنانچه تخلفات ارتکابی مختلف نباشد ، تنها شدیدترین تنبیه مربوط به یکی از تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال می شود .و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نیست ؛ و چنانچه تخلفات ارتکابی مختلف باشد ، برای هر یک از تخلفات ، تنبیه جداگانه تعیین می شود ؛ و اگر مجموع تخلفات ، عنوان تخلف خاصی در شیوه نامه داشته باشد ، خاطی به تنبیه مقرر در آن بند محکوم می گردد .    

   یاد آوری می شود گروه های الف تا د عناوین چهارگانه تخلفات ماده 6 آیین نامه می باشد .بخش های اصلی هر یک از این گروه ها یک بند اصلی نامیده می شود . بندهای فرعی ، تقسیم بندی این بندهای اصلی بوده و ارتکاب آنها تخلف از یک نوع تلقی می شود .

تبصره 5- تکرار تخلف : در صورت محکومیت دانشجو به یکی از تنبیهات مقرر در شیوه نامه ، بعد از ابلاغ حکم قطعی یا تعلیقی شورای تجدید نظر ، در حین اجرای حکم قطعی یا بعد از اجرای آن ، مجدداً مرتکب همان تخلف شود ، شورای انضباطی می تواند با عنوان تکرار تخلف ، تنبیه را تشدید نماید .

تبصره 6- چنانچه متخلف مسبوق به سابقه تخلف انضباطی در محل تحصیل خود باشد ، سابقه انضباطی قبلی ، به نسبت نوع تخلف و تنبیه تعیین شده از عوامل تشدید تنبیه خواهد بود .

تبصره 7- در هر یک از بندهای 11 الی 16 می توان برخی از نیمسالهای منع موقت از تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت .

تبصره 8- صدور حكم انضباطي بند 17 در خصوص دانشجوياني كه كليه واحدهايدرسي خود را گذرانده اند موضوعيت ندارد و بندهای 9 تا 16 به صورت منع موقت از اعطای مدرک تحصیلی ، با صدور گواهی یا بدون صدور گواهی گذراندن واحدهای درسی یا منع صدور مدرک تحصیلی و گواهی گذراندن واحدهای درسی صادر و اعمال می گردد.

تبصره 9- محرومیت از ارائه خدمات و تسهیلات دانشجویی به دانشجویانی که به یکی از تنبیهات بندهای 9 تا 16 محکوم شده اند و نیز حق ورود دانشجو به محیط ی در زمان اجرای تنبیه ، با صلاحدید شورا می باشد .

تبصره 10- تنبیهاتی که با محرومیت از تحصیل همراه است ، بهتر است به خانواده دانشجوی متخلف اطلاع داده شود .

تبصره 11- به لحاظ تصویب آیین نامه انضباطی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ آیین نامه ها ، مقررات ، مصوبات و بخش نامه های داخلی که مغایر با آیین نامه انضباطی باشند ، از درجه اعتبار ساقط و تصمیم شورای انضباطی برای کلیه قسمتهای لازم الاتباع است.        

ماده 2- تفكيك تخلفات و تخصيص تنبيهات

در راستاي تعميم اجراي تبصره 3 ماده 7 آیين نامه انضباطي دانشجويان ، تخلفات مندرج در ماده 6 اين آیين نامهبا قيد تنبيهات متناسب بر اساس ماده 2 از اين بخش ، به شرح زيـر تفصيـل داده مي شوند

الف-رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان ( از قبيل تهديد ، تطميع ، توهين ، ضرب و جرح ، ‌جعل،سرقت ، رشوه، اختلاس ، قتل )

1/الف- تهديد ، تطميع ، توهين ، فحاشي ، هتاكي ، افترا

1/1/الف- تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت

2/1/الف-اخاذي يا تطميع برايارتكاب جرائم يا تخلفات مندرج در اين شيوه نامه یا اخاذی

3/1/الف -توهين يا فحاشي ياهتك حرمت

4/1/الف-افترا يا نشر اكاذيب

مرتكب هريك از بندهاي فوق بهيكي از بندهاي 3 تا 9 و در صورت تکرار تا بند 12 ماده 2 اين   شيوه نامه محكوم مي شود .

تبصره 1- در صورتي كه شاكي ، يكي ازاعضاي هيأت علمي يا مسؤولان يا كارمندان و یا مسؤولان دستگاه های دولتی باشد ، تنبيه مي تواند از بندهاي9تا 12 صادر شده و در صورت تكرار تا بند 14 تشديد شود.

تبصره 2- در خصوص تخلفات عمومی که مجازات آنها در قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه تصریح گردیده ، شورای انضباطی می تواند در ضمن رسیدگی انضباطی ، شاکی را جهت احقاق حقوق خود به طرح دعوای قضایی ( از طریق شورا ) راهنمایی نماید .

2/الف- ضرب و جرح

1/2/الف- ضرب و شتم : مرتكب به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 9 ( به جز بند 6 ) محكوم مي شود .

تبصره 1- در صورتيكه مضروب يكي از اعضاي هيأت علمي يا مسؤولان يا كارمندان باشد ، يا در صورتتكرار ، تنبيه مي تواند تا بند 13 تشديد شود .

تبصره 2- در صورتی که نزاع به صورت دسته جمعی باشد ، به تناسب ، مورد تنبیه می تواند تا بند 13 تشدید گردد .

2/2/الف- جرح :ضرب و شتمی که منتهی به جرح شده باشد ، در صورتيكه ضرب و جرحبسيار شديد باشد یا شاکی خصوصی وجود داشته باشد ، تنبيه مي تواند متناسب با مورد ،تا بند 16 تشديد شود .

3/الف- جعل و تزویر

جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی ، خراشیدن ، تراشیدن ، قلم بردن ، الحاق ، محو ، اثبات ، سیاه کردن ، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها ، به قصد متقلبانه

1/3/الف-جعل اسناد دولتي خارج از

در صورت محكوميت قضایي ، مي تواند متخلف را متناسب با احكام قضایي كه در مورد وي صادر شده باشد ، بهيكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 12 ( به جز بند6 ) محكوم كند .

2/3/الف-جعل امضاي اساتيد يامسؤولان

متخلف ، به يكي از تنبيهاتمندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود . در صورتي كه جعل منجر به تحصيل نمره قبولي دردروس ي نيز شده باشد ، متخلف به بند 6 و يكي از تنبيهات بندهاي 7 تا 10 نيزمحكوم مي شود .

چنانچه ، جعل منتهی به پذیرش در شده باشد ، دانشجو به یکی از تنبیهات بند 13 تا 20 محکوم و به هیأت گزینش استاد و دانشجو معرفی می گردد .

     تبصره- در صورتیکه جعل منتهی به خسارت شده باشد ، متخلف ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود .

3/3/الف–ارائه اسناد جعلی به

متخلف ، به يكي از تنبيهاتمندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود . در صورتي كه ارائه سند جعلي منجر به قبولي در دروسي يا تغيير در نمره شده باشد ، متخلف ، به تنبیه بند 6 و يكي از تنبيهات مندرجدر بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود و در صورتيكه ارائه سند جعلي منجر به پذيرفته شدن و یا جزئی از شرایط پذیرش وی در باشد ، علاوه بر گزارش به هيأت مركزي گزينش دانشجو ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 13 تا 20 محكوم مي شود .

4/3/الف–جعل اسناد واستفاده از آن ( اعم از اسناد مكتوب يا نرم افزاري )

متخلف ، به يكي از تنبیهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود و در صورتيكه مدرك مجعول گواهي گذراندنواحدهاي درسي باشد ، علاوه بر اجراي بند 6 در مورد آن دروس ، متخلف به يكي ازتنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود .

در صورتيكه ، متخلف ، گواهي مبني بر فراغت از تحصيل را جعل نمايد ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 11 الی 18 محكوم مي شود .

5/3/الف–جعل عنوان

نانچه ، متخلف ، عنوان يكي ازمسؤولان یا دستگاههای دولتی را به طور شفاهی يا كتبي جعل و مورد استفاده قرارداده باشد ، به يكي از بند هاي 3 تا 5 و در صورتيكه متخلف ، از جعل عنوان منتفع شده باشد ، به يكي از بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود .

4/الف- سرقت

1/4/الف–سرقت اموال غيرمتعلق به

متخلف ، به يكي از بندهاي 2 تا5و بند 8 محكوم مي شود .

اگر ارتكاب سرقت با مشاركت باندهاي سرقت و با نقشه قبلي صورت گرفته یا دارای شاکی خصوصی باشد ، تنبيه مي تواند تا بند 20 تشديدشود .

همچنين ، در صورت كتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلي نيز يكي ازتنبيهات مندرج در بندهاي1 تا 9 ( به جزبند6 ) اعمال مي شود .

2/4/الف –سرقت اموال

علاوه بر محكوميت به جبرانخسارت وارده طبق بند 8 ، متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم ،     يكي از تنبيهات مندرج دربندهاي 9 تا 19 اعمال مي شود . به علاوه ، اعمال تنبيه بند 7 نيز چنانچه تخلف     درخوابگاه واقع شده باشد ، مجاز است .

3/4/الف –سرقت و يا خريد ، فروشيا افشاي سؤالات يا ورقه هاي امتحاني

متخلف ، علاوه بر محكوميت بهبند6 ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محكوم مي شود .

4/4/الف –سرقت و یا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده ها

از هر طریق ، نظیر کپی برداری بدون ذکر منبع ، سرقت اطلاعات و داده های نوشتاری یا سرقت مطالب پایان نامه و رساله دکتری و ... که متخلف علاوه بر بند 8 به یکی از تنبیهات بند 9 تا 18 محکوم خواهد شد و در صورتیکه با استفاده از آن مطالب ، برای خود ارزش علمی ایجاد کرده باشد ، به نحو مقتضی ، محکومیت متخلف به مراجع ذی ربط اعلام خواهد گردید .

5/الف- ارتشاء ، کلاهبرداری ، اختلاس

1/5/الف –اخذ يا دادن رشوه يا كلاهبرداري از شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي درخارج از

کلاهبرداری ، عبارت است از اینکه فردی با توسل به وسایل متقلبانه و با فریب دیگران ، مالی را از ید او خارج و مورد استفاده قرار دهد .

در صورت محكوميت قضایي ،متخلف ، به يكي از بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود .

2/5/الف–اخذ يا دادن رشوه ازيا به يكي از يان

متخلف ، به يكي از بندهاي 1 تا5محكوم مي شود . در صورتيكه ارتكاب جرم منجر به نمره قبولي متخلف در يكي از دروسي شده باشد ، به تنبيه بند 6 و يكي از تنبيهات بندهاي 9 تا 10 نيز محكوم مي شود .

3/5/الف –كلاهبرداري در

علاوه بر محكوميت به جبرانخسارت وارده طبق بند 8 ، متخلف به یكي از بندهاي 3 تا 5 محكوم         مي شود .

4/5/الف –اختلاس

اختلاس عبارت است از برداشتن مال غیر ، از راه خدعه که مرتکب کارمند دولت باشد و قصد متقلبانه داشته باشد و مورد اختلاس ، مال منقول یا وجه نقد باشد . با این تعریف ، اختلاس در مورد کارمندان دولت مصداق پیدا می کند .

در صورت محكوميت قضایي ،متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و ميزان مشاركت در آن ، علاوه بر جبران خسارت طبقبند 8 ، به يكي از بندهاي 3 تا 5 يا 9 تا 13 محكوم مي شود .

در صورتیکه اختلاس با معاونت و یا همکاری دانشجویی صورت پذیرد ، علاوه بر بند 8 ، به يكي از تنبیهات 9 تا 12 محكوم مي گردد .

5/5/الف –فعالیت در شرکتهای هرمی و امثال آن

متخلف ، ضمن جبران خسارت ، به يكي از تنبیهات بند 7 تا 12 محكوم ميگردد که در صورت تکرار ، تنبیه تا بند 20 قابل تشدید است .

6/الف- نگهداری ، حمل ، خرید و فروش

1/6/الف –نگهداری ، حمل ، خرید و فروش

در صورت نگهداری ، حمل و خرید و فروش اسلحه گرم یا سرد ، به تناسب مورد ، متخلف به يكي از تنبیهات بندهای 5 تا 14 محكوم مي گردد .

2/6/الف –تهدید با استفاده از سلاح

در صورت تهدید با اسلحه ، مرتکب به يكي از بندهای 9 تا 16 محكوم مي گردد و چنانچه ، از سلاح استفاده نماید ، به تناسب تخلف ، به یکی از بندهای 9 تا 20 محکوم می گردد .

7/الف- قتل

1/7/الف –ارتكاب قتل عمد

در صورت محكوميت قضایي ،تنبيه بندهاي 19 يا 20 در خصوص وي لازم الاجراست .

2/7/الف –شرکت یا مشارکت یا معاونت در قتل عمد

در صورت محكوميت قضایي، يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 15 الی 20 اعمال مي شود .

3/7/الف – قتل غیرعمد یا مشارکت در آن

چنانچه ، دانشجویی به دلیل قتل غیر عمد ، به حبس محکوم شده باشد ، مدت حبس ، مرخصی تحصیلی محسوب می شود و شورای تجدید نظر می تواند نسبت به ارائه پیشنهاد تغییر محل تحصیل نامبرده به شورای مرکزی انضباطی اقدام نماید .

- رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري

1/ب- تقلب در امتحان یا تکالیف مربوط

تقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطلاعات ، تجهیزات و یا امکانات ، به صورتیکه مجاز نباشد ، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف .

متخلف ، چنانچه ، از تقلب منتفع شده باشد به تنبيه مندرج دربند 6 در خصوص امتحان یا تکالیف مربوط و متناسب با نوع تقلب به يكي از تنبيهات بندهاي 1تا 5 محكوم مي شود . در صورت تكرار تخلف ، تنبيه به یکی از بندهاي 9 تا 12 قابل تشديد است .

تبصره 1- تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبین جلسه و نظر مدرس یا دانشکده و تأیید معاونت آموزشی به شورای انضباطی ارسال می گردد .

تبصره 2- پاسخ اشتباهی که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول موضوع انتفاع می گردد تبصره 3- تقلب در پایان نامه و رساله دکتری ، علاوه بر تکرار درس ، مشمول بند 4/4/الف نیز می گردد

تبصره 4- تعلیق تنبیه بند 6 برای تقلب ، معادل حذف درس یا تکالیف مربوط ، با الزام در تکرار آن می با شد .

تبصره 5- دانشجوی همکاری کننده در انجام تقلب ، مشمول یکی ا ز بندهای 1 تا 5 و بند 6 به صورت تعلیقی می گردد .

2/ب- فرستادن شخص ديگري به جاي خود بهامتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان

1/2/ب –فرستادن دیگری به جای خود در امتحان

متخلف ، به تنبيه مندرج دربند6 در درس مربوط و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محكوم مي شود .

2/2/ب –شرکت به جای دیگری در امتحان

متخلف ، به يكي از تنبيهاتمندرج در بندهاي 9 تا 12 محكوم مي شود .

تبصره 1- کلیه آزمون هایی که از سوی ، به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعلام می شوند ، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب می شوند .

تبصره 2- نقض مقرات جلسه امتحان ، بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در تخلف تقلب را محرز نکند ، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب نمی شود .

تبصره 3- ارتکاب هر نوع تخلف در جلسه آزمون ، به تناسب مورد می تواند موجب تشدید تنبیه انضباطی تا2 بند بالاتر از سقف تنبیه گردد .

3/2/ب –فرستادن دیگری به جای خود در کلاس درس یا شرکت به جای دیگری در کلاس درس

متخلف ، در نوبت اول ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهای 1 تا 3 محکوم می شود . چنانچه ، این تخلف در یک درس بیش از حد مجاز غیبت تعیین شده در مقررات آموزشی استمرار یافته باشد ، علاوه بر اجرای ضوابط آموزشی در قبال غیبتهای مذکور برای دانشجوی دارنده درس ، هر یک از متخلفین ، به یکی از بندهای 5 یا 9 محکوم می گردد .

3/ب- ارتكاب هرفعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي يا خوابگاه شود .

1/3/ب –اخلال يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي برنامه ها يا نظم خوابگاه

متخلف ، به يكي از تنبيهاتمندرج در بندهاي 1 تا 8 ( به جزبند6 ) محكوم مي شود .

2/3/ب –اخلال يا ايجاد وقفه دربرنامه ها يا نظم

متخلف ‌به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 9 ( به جزبند6 ) محكوم مي شود .

تبصره 1- در صورتيكه ، اخلال در نظم، منجر به ايجاد آشوب و اغتشاش در سطح يا خوابگاه شود ، متخلف ، به يكي ازتنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود .

تبصره 2- در صورتيكه ، اخلال ، منجر بهاغتشاش با تحريك ديگران يا تشكيل گروه همراه باشد ، متخلف ، به يكي ازتنبيهات بندهاي 11 تا 13 محكوم می شود .        

تبصره 3- در صورتيكه ، اخلال يا اغتشاش، همراه با ضرب و جرح باشد ، تنبيه مي تواند تا بند 15 تشديد شود .

تبصره 4- هر گونه تجمع دانشجویان ، بدون مجوز و هماهنگی با مراجع ذی صلاح ، مشمول بند 2/3/ب بوده و تنبیه آن می تواند تا بند 16 تشدید گردد .

3/3/ب –عدم رعايت مقررات

علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آیین نامه هاي مربوط ( مشروط به عدم تناقض آنها با آيين نامه انضباطي وشيوه نامه اجرايي آن ) ،‌ متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم ميشود و در صورت تكرار ، تنبيه تا بندهاي 3 تا 5 و 7 تا 10 قابلتشديد است .

4/3/ ب –عدم رعايت مقررات خوابگاه

علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آیین نامه هاي مربوط ( مشروط به عدم تناقض آنها با آيين نامه انضباطي وشيوه نامه اجرايي آن ) ، متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم ميشود و در صورت تكرار ، تنبيه از بندهاي 3 تا 7 قابل تشديد است .

5/3/ ب – دادن اطلاعات ناصحيح به يا كتمان حقايق

چنانچه ، دادن اطلاعات ناصحيحيا كتمان حقايق ، اعم از شفاهي يا كتبي ، باعث انتفاع دانشجو يا اختلال در برنامه هاي شود ، علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آیين نامه هاي مربوط ، متخلف به يكي از تنبیهات بندهاي 1 تا 8 (به جز بند 6 ) محكوم مي شود .

4/ب- ايراد خسارت به اموال عمومي ياخصوصي و يا خيانت در امانت

1/4/ ب–ايراد خسارت به اموال عمومي و يا خيانت در امانت داري از اموال عمومي

مرتكب ، علاوه بر محكوميت بهجبران خسارت وارده طبق بند 8 ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 10 ( به جزبند6 )محكوم مي شود .

2/4/ ب–ايراد خسارت به اموال شخصي يا خيانت در امانت داري از اموالشخصي

در صورت شكايت صاحب مال ،علاوه بر محكوميت به جبران خسارت طبق بند 8 ، يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا5اعمال مي شود .

ج-رسيدگي به تعرضات دینی – تخلفات سياسي و یا امنیتی

1/ج - دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود يا گروهك هاي محارب يا مفسد يا افراد وابستهبه آنها

متخلف ، به يكي از تنبيهاتمندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود . اگر تخلف ، منجر به انتفاع گروهك هاي مذكور گردد ، تنبيه وي می تواند از بندهاي 9 تا 14 صادر شود .

2/ج - عضويت درگروهكهاي محارب يا مفسد یا ملحد يا هواداري و انجام دادن هرعملي به نفع آنها

1/2/ ج – عضويت ياهواداري از گروه هاي غيرقانوني منحله (گروه هايي كه به موجب احكام قضایي ، فعاليت آنها ممنوع شده باشد )

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود .

2/2/ ج – انجام اعمالي كه به نفعگروه هاي غير قانوني باشد

تنبيه متخلف ، از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 12 تعيين مي شود .

3/ج - فعاليت و تبليغ به نفع گروهك ها ومكاتب الحادي یا غيرقانوني

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود. در صورتي كه فعاليتی به نفع گروهك هاي محارب ومعاند نظام جمهوري اسلامي ايران باشد ، متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9تا 14 محكوم مي شود .

4/ج - توهين به شعائر و مقدسات اسلامي يا ملي ، ادیان رسمی کشور و یا ارتكاب اعمالي برضد نظام جمهوري اسلامی(مانند تظاهر به روزه خواری ، توهین به حجاب ، فحاشي ، شعارنويسي ، پخش اعلاميه و نظایر آن )

متخلف ، به يكي از تنبيهاتمندرج در بندهاي 1 تا 8 ( به جز بند 6 ) محكوم مي شود و در صورت محکومیت قضایی ، تنبیه تا بند 16 قابل تشدید است .

تبصره -در صورتيكه ارتكاب عملبه صورت جمعي و به قصد بلوا و آشوب صورت گيرد يا به طور مكرر و بدون توجه به تنبيهات قبلي واقع شود ، یکی از بندهاي 11 تا 20 صادر شود .

5/ج - ايجاد بلواوآشوب در محيط

تنبيه متخلف ، از تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 13 ( به جز بند 6 ) تعيين مي شود . اگر بلوا ، در جهت ضربه زدن بهاركان نظام و با هماهنگي و برنامه ريزي قبلي يا با هدايت از گروه هاي غير قانونيخارج از باشد ، متخلف ، به یکی از تنبیهات بندهای 14 تا 20 محکوم و در صورت صلاحدید شورا ، موضوع به مراجع قضایی ارجاع می گردد .

د - رسيدگي به تخلفات اخلاقي

1/د - استعمال مواد اعتیاد آور ( مخدر ، توهم زا ، روان گردان و ... ) يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونهموارد

1/1/ د–استعمال دخانیات در موسسه و اماکن مرتبط

متخلف ، به يكي از تنبيهات بندهاي 2 تا 5 محكوم مي گردد و در صورت تکرار تا بند 12 قابل تشدید است .

2/1/ د – استفاده از مواد اعتیاد آور

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 ( به جز بند 6 ) محکوم می شود که در صورت تکرار تا بند 12 قابل تشدید است .

3/1/ د–اعتیاد به مواد اعتیاد آور

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 و در صورت عدم توجه به تنبیهات قبلی ، به یکی از بندهای 8 تا 18 محکوم می شود.

تبصره- اخذ آزمايش اعتيادبه صورت محرمانه ، از افراد مشكوك ، با اجازه معاون دانشجويي مجاز است که در صورت مثبت بودن آزمایش اعتیاد ، به خانواده دانشجو اطلاع داده می شود ؛ به علاوه ، ادامه تحصيل دانشجوي معتاد كه به يكي از بندهاي 9 تا 18 محكوم شده باشد ، منوط به منفي بودن آزمايش مذكور ، پس از پايان دوره محروميت است .

4/1/ د – نگهداري ، خريد و فروش يا توزيع مواد اعتيادآور

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 13 محكوم مي شود و در صورتي كه از اماكن وابسته یا مربوط به ،

5/1/ د – تشكيل جلسه يا همكاري براي استعمال مواد اعتيادآور

متخلف ، در صورت استفاده ازاماكن وابسته به ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 16 محكوم مي شود .

6/1/ د – استفاده از مشروبات الكلي

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود .

اگرتخلف ، در اماكن وابسته یا مربوط به رخ داده و آثار سوء عمومي داشته باشد ، تنبيه وي مي تواند از تنبيهات مندرج دربندهاي 7 تا 9 صادر شود .

7/1/ د – نگهداری ، خريد وفروش و توزيع مشروبات الكلي

متخلف ، به يكي از تنبيهاتمندرج در بندهاي 8 تا 12 محكوم مي شود . در صورتي كه از اماكن وابسته به براياين منظور بهره برداري شده باشد ، علاوه بر اعمال بند 7 ، تنبيه وي تا بند 18 قا بل تشديد است .

8/1/ د – تشكيل یا مشارکت در جلسه یا جلسات براي استفادهاز مشروبات الكلي و دعوت از دیگران برای شرکت در آن

چنانچه ، متخلف ، مرتکب یک مورد از تخلفات شود ، به یکی از تنبیهات بندهای 10 تا 16 و در صورت ارتکاب همه موارد تنبیه تا بند 18 قابل تشدید است .

9/1/ د – ارتکاب قمار ، تجاهر به قمار یا خرید و فروش و نگهداری آلات و وسایل قمار

قمار عبارت است از انجام بازی همراه با شرط برد و باخت که در آن بازنده موظف به تأدیه شرط به نفع برنده باشد . چنانچه ، این عمل به شکل مکرر ، علنی و با جسارت انجام گردد ، تجاهر به قمار است .

در صورتیکه ، متخلف ، صرفاً مرتکب قمار گردد ، به يكي از تنبيهاتبندهاي 4 تا 7 و چنانچه ، مرتکب ، تجاهر به قمار داشته باشد ، یکی از تنبیهات بندهای 7 تا 10 اعمال می گردد ؛ و چنانچه ، اقدام به خرید و فروش و نگهداری ابزار و آلات قمار نماید ، مرتکب ، به یکی از تنبیهات بندهای 5 تا 12 ( به جز بند 6 ) محكوم مي گردد .

2/د - استفاده از فرآورده های نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع این گونه محصولات

1/2/د – استفاده از فرآورده هاي نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز ، نظیر عکس ، نشریات ، فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن

متخلف ، ضمن جبران خسارت ، به يكي از تنبيهاتمندرج در بندهاي 3 تا 9 محكوم مي شود .

2/2/د–خرید و فروش ، تکثیر و توزیع فرآورده های نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز ، نظیر عکس ، فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن

متخلف ، ضمن جبران خسارت ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 16 محكوم مي شود .

تبصره- تخلفاتی نظیر سوء استفاده از محصولات صوتی و تصویری شخصی که منجر به عدم رعایت حریم شخصی دیگران گردد ؛ مانند پیامک ، پیام نگار و ... می تواند مشمول تنبیهات بندهای 1/2/د یا 2/2/د گردیده و در صورت صلاحدید ، به محاکم قضایی ارجاع شود .

3/2/د – تخلفات رایانه ای و الکترونیکی

حک کردن ، ویروسی کردن ، سابوتاژ رایانه ای ( تغییر ، محو ، متوقف سازی و ... ) ، تخریب رایانه ( نرم افزاری یا سخت افزاری ) از طریق نفوذ به سیستم ، جاسوسی کردن و دستیابی غیر مجاز به اطلاعات ، شنود غیر قانونی ، تهیه سایت ها و وبلاگ های غیر اخلاقی و ضد امنیت ملی ، هتک حرمت اشخاص و کلیه جرایم عمومی در فضای وب ، وارد شدن به حریم خصوصی افراد ( از طریق ایمیل های شخصی و ... ) ، نفوذ به سایت های دولتی ، ارسال ایمیل های مخرب ، اخلال در سطح دسترسی افراد ، دانلودهای غیر علمی در سایت های که باعث اخلال در استفاده دیگران شود ، نقض حق مالکیت معنوی از طریق کپی برداری غیر قانونی بدون ذکر منبع و کلیه جرایم مربوط به رایانه و اینترنت .

متخلف ، به تناسب تخلف ، به یکی از تنبیهات بندهای 4 تا 10 ( غیر از بند 6 ) محکوم می شود .

تبصره- در صورتیکه ، تخلف دارای ابعاد گسترده ای باشد ، به نسبت سطح تأثیر تخلف و در صورت تکرار ، تنبیه می تواند تا بند 20 تشدید گردد .

3/د - عدم رعایت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش غيرمنطبق با شؤون   يا آرايش مبتذل

متخلف ، ‌به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و در صورت اصرار و تكرار، متناسببا عرف حاكم برمحيط ، به یکی از بندهاي 7 تا 9 محكوم مي شود.

تبصره- برای اعمال بند 7 در مورد دانشجویان دختر ، اخذ نظر دفتر مشاوره و اطلاع رسانی به خانواده الزامی است .

4/د - استفاده از ابزار نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا توزیع و تکثیر این گونه ابزار

1/4/د – استفاده از ابزار نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز ، نظیر عکس ، كتب ، نشریات ،       نوار ویدئو ، لوح های فشرده يا آلات لهو و لعب

چنانچه ، متخلف ، از محيط ياامكانات ي براي اين منظور استفاده كرده باشد ، به يكي از تنبیهات بندهاي 3تا 10 محكوم مي شود.

2/4/د – ترویج ، توزيع يا تكثير ابزار نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز ، نظیر عکس ، كتب ، نشریات ، نوار ویدئو ، لوح های فشرده يا آلات لهو و لعب

متخلف ، به یکی از بندهای 5 تا 12 ( به جز بند 6 ) محکوم می شود .

5/د - عدم رعايت شؤون دانشجويي

1/5/د – ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خلاف منزلت دانشجويي محسوب مي شود ( مانند عدمرعايت حقوق ديگران ، پرخاشگري ، ايجاد درگيري و ... )

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 محكوم مي شود.

تبصره- رسيدگي به تخلفاتي كهخارج از محيط صورت گيرد ، چنانچه ، به حيثيت و شؤون يان لطمه واردآورد ، مشمول اين بند خواهد بود که بنا به شدت تخلف مطرح شده ، تنبیه می تواند تا بند 12 تشدید گردد .

2/5/د – عدم رعايت موازين محرزشرعي در ارتباط با نامحرم

متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و در صورت تكرار ، تا بند9 ( به جز بند 6 ) محكوم مي شود.

تبصره- تظاهر به عدم رعایت موازین شرعی در انظار و اماکن عمومی که منجر به جریحه دار شدن و هتک حرمت عمومی شود ، تنبیه تا بند 12 ( به جز بند 6 ) تشدید می گردد .

3/5/د – ايجادمزاحمت

در صورت وجود شاكي خصوصي و ياچنانچه ، احتمال تجري و ادامه مزاحمت يا بروز آثار نامطلوب در وجود داشتهباشد ، متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود.

6/د - داشتن رابطه نامشروع

رابطه نامشروع ، عبارت است از برقراری ارتباط های مکرر و هدفمند با زمینه قبلی که شرعی ( اسلامی ) نبوده یا بدون طی مراحل شرعی و یا قانونی لازم صورت گرفته و عفت عمومی را خدشه دار نماید .

در صورتيكه ، تخلف ، آثار علني ومشهود داشته باشد ، متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 ( به جز بند 6 )محكوم مي شود .

تبصره 1- چنانچه ، تخلف ، در موارد مختلف واقع شده و یا متخلف ، دارای سابقه سوء انضباطی در تخلفات اخلاقی باشد ، تنبیه می تواند تا بند 12 تشدید گردد .

تبصره 2- چنانچه ، تخلف ، علاوه بر مورد تبصره 1 دارای شاکی خصوصی با دلیل اغفال ، اکراه ، اضطرار یا اجبار باشد ، تنبیه می تواند تا بند 18 تشدید گردد .

7/د – تشکیل ياشركت در جلسات نامشروع

جلسه نامشروع ، عبارت است از گرد هم آمدن گروهی به قصد انجام اعمالی که شرع ( اسلام ) آن را نفی کرده و جایز نمی داند ؛ نظیر میهمانی های مختلط یا قوادی

1/7/د – شركت در جلسه نامشروع

متخلف ، به يكي از تنبيهاتمندرج در بندهاي 3 تا10(به جز بند 6 ) محكوم مي شود .

تبصره 1- همچنین ، درصورت وجود سابقه سوء انضباطي در زمينه تخلفات اخلاقي ، تنبيه می تواند تا بند 18 تشدید شود .

2/7/د – تشكيليا همكاري در تشكيل جلسه نامشروع

تنبيه متخلف ، از بين تنبیهات مندرج در بندهاي 7 تا 14 و در صورت وجود سابقه سوء انضباطی در زمینه تخلفات اخلاقی ، تا بند 18 تعیین می شود .

8/د - انجام عمل منافي عفت( زنا ، لواط و یا مساحقه )

تنبيه متخلف ، از بين تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 16 (به جز بند 6 ) و در صورت محكوميت در مراجع قضایي ، یکی از تنبيهات بندهاي 13 تا 20 تعيين مي شود .

تبصره 1- اثبات جرایم منافی عفت در حیطه وظایف شورای انضباطی نمی باشد .

بخش 3 :                                      

نحوه رسیدگی و صدور احکام ( موضوع مواد 7 ، 9 و 12 آیین نامه انضباطی )          

ماده 4- شوراهای انضباطی ها می توانند به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان ، از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نمایند .

تبصره 1- چنانچه ، تخلف توسط اعضای تشکل ها یا نشریات واقع شده باشد ، اخذ نظر کمیته های ناظر بر تشکل ها یا نشریات دانشجویی نیز ، حسب مورد ، برای آغاز رسیدگی ضروری است .

تبصره 2- شورای انضباطی ، مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلی دانشجو در دیگر صورت گرفته باشد ، نیست و در اینگونه موارد ، نظر شورای مرکزی انضباطی ملاک عمل خواهد بود .

تبصره 3- صدور احکام ترکیبی اجرایی یا تعلیقی ، مشروط بر رعایت محدوده تنبیهات تعیین شده برای تخلفات مجاز است .

تبصره 4- رسیدگی به هر یک از تخلفات یا جرایم ارتکابی ، اعم از داخل و یا خارج از و یا محیط های وابسته و یا دعاوی مربوط به دانشجو در محاکم قضایی ، مانع از رسیدگی انضباطی نخواهد بود.

تبصره 5- در تمامی جرایم ، در صورت محکومیت قضایی که منتهی به بازداشت موقت یا حبس گردیده باشد ، چنانچه ، حکم انضباطی محرومیت از تحصیل صادر نشود ، مدت بازداشت یا حبس ، جزء سنوات دانشجو محسوب نگردیده و پس از پایان مدت محکومیت می تواند ادامه تحصیل نموده و باید به نحو مقتضی نسبت به ادامه تحصیل دانشجو مساعدت نماید . چنانچه ، مدت محکومیت ، از مدت مجاز مقطع تحصیلی بیشتر باشد ، موظف است نحوه ادامه تحصیل را با موقعیت جدید آموزشی تطبیق دهد .

تبصره 6- چنانچه ، در گزارش ها و شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی نتوان از طریق شورای انضباطی احقاق حق نمود ، شورا می تواند شخص را به طرح دعوی در محاکم قضایی همراهی و ارشاد نماید . این موضوع ، مانع از رسیدگی شورای انضباطی نخواهد بود .انعکاس موضوع در مراجع قانونی خارج از ، تنها از طریق شورای انضباطی و با هماهنگی و مشاوره دفتر حقوقی صورت می پذیرد .

تبصره 7- در صورت ارسال گزارش از طرف مراجع رسیدگی کننده ، از جمله محاکم قضایی یا نیروی انتظامی و احراز ارتکاب تخلف دانشجو توسط شورای انضباطی ، حسب صلاحدید شورا ، برای تشدید یا تخفیف تنبیه تخلف ( در صورت مجازات متخلف در محاکم قضایی ) ، عمل شده و ممکن است سابقه در پرونده دانشجو نگهداری و پرونده انضباطی مختومه گردد .

تبصره 8- صدور احکام انضباطی در خصوص دانشجویان ، تنها از طریق شوراهای انضباطی صورت می گیرد و سایر نهادها یا مسؤولان ، جز در مقام اجرای احکام صادر شده از سوی شوراهای انضباطی ، مجاز به صدور یا اجرای مفاد هیچیک از تنبیهات انضباطی نمی باشند . رییس موظف است این موضوع را به کلیه قسمتهای ، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ نماید . هرگونه اقدام از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی ، که بر خلاف این تبصره باشد ، خود تخلف اداری محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است .

تبصره 9- بر اساس تعلیمات اسلامی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس ( اصول 22 و 25 قانون اساسی ) ، اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی ، مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نبوده و موظفند کلیه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن ( به جز همسر و والدین با رعایت مصالح دانشجو ) خودداری نمایند . در صورت تخلف هر یک از اعضاء یا کارکنان ، موضوع از طریق شورای تجدید نظر یا شورای مرکزی انضباطی قابل پیگیری است .

تبصره 10- پاسخگویی به مراجع ذی صلاح استعلام کننده ، نظیر مراجع قضایی ، گزینش سازمان ها و امثال آ« ، در خصوص سوابق انضباطی دانشجویان و دانش آموختگان در ، توسط دبیرخانه شورای مرکزی انضباطی یا شورای انضباطی ، به عنوان تنها مرجع مجاز انجام می گیرد و روش آن تابع ترتیبی است مه شورای مرکزی به عنوان رویه عملکرد مشخص می نماید .

تبصره 11- شوراهای انضباطی باید در موارد ضروری از جمله تخلفات اخلاقی ، با دعوت از مسوؤل مرکز مشاوره دانشجویی ، ضمن بهره مندی از نظرات مشورتی آن مرکز ، کلیه حساسیت های لازم در زمینه روحیات فردی و مسایل خانوادگی و اجتماعی را معمول داشته و تبعات مختلف احکام صادره را مد نظر قرار دهند .

ماده 5 -:شوراهای انضباطی دانشجویان ، پس از ابلاغ و تفهیم کتبی و یا شفاهی تخلفات مورد اتهام ، طبق ماده 6 آیین نامه و بخش 1 از این شیوه نامه به دانشجو و پیش از صدور حکم ، باید از وی مصاحبه حضوری به عمل آورده و دفاعیات کتبی دانشجو را اخذ و مورد توجه قرار دهند .

تبصره-:انجام امور لازم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهای انضباطی از قبیل تدوین مستندات ، ابلاغ و تفهیم موارد تخلف ، مصاحبه حضوری و مانند آن و نیز حفظ و بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی به عهده دبیر شوراست .

اده 6-:در جریان رسیدگی به پرونده های انضباطی ، از بدو تا پایان رسیدگی ، اخذ تعهد بنا به صلاحدید     هر یک از شوراها مجاز می باشد و می تواند به عنوان عامل تخفیف یا تعلیق در تنبیه و یا مختومه شدن پرونده ، بدون درج در سوابق انضباطی لحاظ گردد .

ماده 7-: در صورت درخواست دانشجو برای دفاع حضوری در جلسه شورا ، دبیر شورای انضباطی بدوی می تواند از وی برای حضور در جلسه شورای بدوی دعوت به عمل آورد و متناسب با موضوع مورد رسیدگی برای دفاع از خود به وی فرصت دهد . در صورت عدم حضور دانشجو در زمان مقرر برای حضور در جلسه ، شورای انضباطی می تواند در غیاب دانشجو به پرونده رسیدگی نماید.

تبصره-:چنانچه ، دانشجو تا 10 روز پس از رؤیت ابلاغ رسمی دوم دعوت به مصاحبه یا دفاع حضوری ، از حضور و ارائه دفاعیات امتناع ورزد ، شورا می تواند نسبت به رسیدگی و صدور حکم غیابی اقدام نماید . ضمناً ، در هر حال ، صدور حکم شورا ، بدون حضور دانشجو صورت می گیرد .

ماده 8-:جلسات شورای انضباطی بدوی ، حسب موضوع ، هر دو هفته یک بار و جلسات شورای انضباطی تجدید نظر ، در صورت وجود موارد انضباطی ، حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردند . بدیهی است در موارد اضطراری و بنا به ضرورت ، رؤسای شوراهای انضباطی باید نسبت به تشکیل جلسات   فوق العاده شوراهای انضباطی اقدام نمایند .

ماده 9- احکام انضباطی شورای بدوی باید در کمترین زمان ممکن پس از وصول گزارش کتبی و تفهیم اتهام صادر و به دانشجو ابلاغ شوند . در صورتی که طولانی شدن رسیدگی به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود ، باید به نحوی که منافی مصالح کلی و سایر دانشجویان نباشد ، در جبران آن اقدام نماید

تبصره-:ارسال رونوشت احکام بدوی یا افشای آن ، جز برای والدین و همسر دانشجو( حسب صلاحدید شورا ) ممنوع است و تنها در پرونده انضباطی دانشجو ثبت و نگهداری می شود .

ماده 10-:جلسات شورای انضباطی بدوی و تجدید نظر باید دارای صورتجلسه بوده و صورتجلسات به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد . حکم انضباطی صادره برای هر دانشجو ، پس از انشاء در جلسه ، جهت حفظ و نگهداری در پرونده تخلف نیز به امضای اعضای حاضر در جلسه ، به ترتیبی که شورای مرکزی به عنوان رویه عملکرد مشخص می نماید ، می رسد .

تبصره-:ارسال رونوشت احکام تجدید نظر یا افشای آن ، جز برای والدین و همسر دانشجو( حسب صلاحدید شورا ) و مقام اجرا کننده حکم و شورای مرکزی انضباطی ممنوع است .

ماده 11-:شورای انضباطی تجدید نظر ، تنها مرجع مجاز برای ارسال پرونده تخلف دانشجویان به شورای مرکزی انضباطی جهت رسیدگی بوده و در اینگونه موارد ، ضرورت دارد صورتجلسه شورای انضباطی تجدیدنظر که به ا مضای حا ضران رسیده و حاوی درخواست رسیدگی با پیشنهاد مشخص می باشد ، به همراه کلیه سوا بق و مدارک پرونده به شکل و ترتیبی که شورای مرکزی به عنوان رویه عملکرد مشخص می نماید ، با حفظ بدل ارسال گردد . بدیهی است شورای مرکزی به پرونده های ارسالی از سوی که فاقد مدارک کامل و صورتجلسه شورای انضباطی تجدید نظر باشند رسیدگی نخواهد نمود .

تبصره-:در صورتیکه شورای مرکزی انضباطی ، درخواست ارسال پرونده ای را نموده باشد و در ارسال آن اهمال نماید ، شورای مرکزی انضباطی می تواند به نحو مقتضی نسبت به لغو یا تعلیق یا توقف اجرای احکام صادره ذی ربط ، درخواست توضیح از مقام مسؤول و امثال آن اقدام نماید .

ماده 12-:شوراهای انضباطی باید احکام صادره را حداکثر تا یک ماه پس از صدور توسط رییس یا دبیر شورا به دانشجوی متهم ابلاغ نموده و رسید دریافت کنند که در صورت استنکاف دانشجو از دریافت حکم ، طبق ماده 20 عمل می گردد .

ماده 13- علاوه براحکام صادره ، کلیه مکاتبات شوراهای انضباطی با شورای مرکزی انضباطی و دیگر مراجع خارج از ، باید با امضای معاون دانشجویی و فرهنگی یا رییس باشد . احکام و مکاتبات شورای مرکزی انضباطی با امضای رییس یا دبیر این شورا صادر می شود .

ماده 14- شورای انضباطی تجدید نظر موظف است حداکثر یک ماه پس از صدور حکم تجدید نظر ، رونوشت آن را به شورای مرکزی انضباطی ارسال دارد . بدیهی است نظر و حکم شورا ی مرکزی انضباطی در خصوص احکام صادره از سوی شورای انضباطی لازم الاتباع است .

تبصره 1-:ارسال گزارش فعالیتها و عملکرد شوراهای انضباطی ، برای دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی و به ترتیبی که تعیین و ابلاغ می نماید ، الزامی است .

تبصره 2- اگر به دستور رییس ( طبق تبصره 2 ماده 6 آیین نامه ) و یا به واسطه طولانی شدن رسیدگی به پرونده ( بدون مجوز آیین نامه ) ، دانشجو از شرکت در امتحانات پایان نیمسال محروم شده باشد و حکم انضباطی صادر شده حاوی تنبیهی کمتر از محرومیت یک نیمسال باشد ، از دانشجو امتحان مجدد گرفته میشود .

در هر حال ، زمان رسیدگی به پرونده در عمل نباید موجب افزایش محکومیت دانشجو شود.

تبصره 3- در صورتیکه حکم قطعی مبنی بر یکی از بندهای 9 تا 18 ماده 1 از بخش 1 از این شیوه نامه در اواخر نیمسال و پیش از آغاز برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی صادر شده باشد ، زمان اجرای حکم به نیمسال تحصیلی بعد از آن موکول می گردد ، مشروط بر آنکه آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو نباشد .

تبصره 4- در صورتیکه دبیر یا رییس شورا ، بدون علت موجه ، موجب اطاله رسیدگی و متضرر شدن دانشجو شوند ، موضوع از طریق شورای تجدید نظر یا شورای مرکزی یا سایر مراجع ذی ربط قابل پی گیری است .

ماده 15- شورای انضباطی مرکزی وزارتین ، به عنوان عالیترین مرجع صدور احکام انضباطی دانشجویی ، ضمن نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه انضباطی و شیوه نامه اجرایی آن در حوزه های رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان ها و مجموعه های آموزش عالی تابعه ، چنانچه ، با روش ها یا احکام متفاوت و یا متناقضی از شوراهای انضباطی ها در موارد تخلف مشابه برخورد نماید ، مکلف است نسبت به ارائه روش یکسان اعلام نظر و ایجاد وحدت رویه اقدام نماید .

ماده 16- شوراهای انضباطی ، موظف به اجرای احکام شورای انضباطی مرکزی بوده و باید نتیجه اقدامات خود را در این خصوص ، حداکثر یک ماه پس از دریافت حکم ، به شورای مرکزی انضباطی اعلام نمایند . در غیر اینصورت ، به استناد ماده 9 آیین نامه انضباطی ، برحسب مورد ، رییس یا دبیر شورای انضباطی   تجدید نظر ، پاسخگوی عدم اجرای حکم شورای مرکزی انضباطی در مراجع ذی صلاح ، به تشخیص شورای مرکزی انضباطی خواهند بود .

ماده 17- رونوشت احکام شورای مرکزی انضباطی که حاوی محرومیت دانشجو از تحصیل ، از یک تا پنج سال است ، باید به هیأت مرکزی گزینش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور ارسال گردد و هیأت و سازمان مذکور موظفند نسبت به اعمال محرومیت فوق اقدام نمایند .

بخش 4 :

نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکام ( موضوع ماده 8 آیین نامه انضباطی )

ماده 18- تجدیدنظر در احکام اولیه ، پس از وصول اعتراض در موعد مقرر (10روز اداری از تاریخ رؤیت حکم ) به عهده شورای انضباطی تجدید نظر است .

ماده 19- شورای انضباطی موظف است پس از تحقیقات لازم و ملاحظه آخرین دفاعیه دانشجو ، حداکثر ظرف یک ماه ، حکم تجدید نظر صادرکند . در صورتیکه صدور حکم تجدید نظر ، متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقاتی باشد که به نفع دانشجو تلقی می شوند ، مهلت مذکور می تواند با موافقت دانشجوی ذی نفع تا تکمیل پرونده به تعویق در آید .

تبصره - احکام تجدید نظر نمی توانند احکام اولیه را تشدید کنند . چنانچه ، پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر ، مدارک و مستندات جدیدی حاصل شده باشد ، لازم است پرونده متخلف باردیگر در شورای بدوی مطرح و پس از صدور حکم اولیه مجدداً به وی فرصت اعتراض داده شود .

ماده 20- در صورتیکه دانشجو طبق تبصره 3 ماده 8 آیین نامه ، به دلایل غیر موجه ، از اعلام رؤیت حکم اولیه استنکاف نماید و یا در مهلت مقرر ، نسبت به حکم اولیه اعتراض ننماید ، حکم اولیه ، عیناً قطعی محسوب       می شود . ( مرجع تشخیص غیر موجه بودن شورای انضباطی است . )

تبصره - رییس می تواند بنا به تشخیص و در صورت صدور حکم اولیه و عدم اعتراض دانشجو در مهلت مقرر ، نسبت به تشکیل جلسه شورای تجدید نظر ، با هدف رعایت حقوق دانشجو اقدام کند .

ماده 21- تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احکام و دستوراتی که شورای انضباطی صادر می کند یا تکرار یا تعدد تخلف ( در مواردی که در ماده 2 از بخش 1 این شیوه نامه پیش بینی نشده ) ، خود تخلف محسوب شده و پس از رسیدگی در شورای بدوی می تواند موجب صدور حکم تنبیهی جدید شود .

تبصره - اعمال مجدد تنبیهات موضوع بندهای 9 تا 12 ماده 1 از بخش 1 در مورد تعدد یا تکرار تخلف یا تشدید تنبیه به بندهای 13 تا 20 از این ماده ، به شرط رعایت حدود تنبیه برای تخلف ارتکابی ، تنها به پیشنهاد شورای انضباطی و تأیید یا تشخیص شورای مرکزی انضباطی صورت می گیرد.

ماده 22- شوراهای انضباطی بدوی یا تجدید نظر می توانند بدواً یا پس از صدور حکم تجدید نظر ، مطابق با تبصره 8 ماده 7 آیین نامه ، نسبت به تعلیق احکام صادر شده اقدام کنند .

ماده 23- در صورت تنبه و اصلاح رفتار دانشجوی متخلف پس از طی مراحل تجدید نظر و صدور حکم قطعی ، رییس می تواند بنا به تشخیص، از شورای مرکزی انضباطی تخفیف درحکم صادره را درخواست نماید . ماده 24- اعتراض دانشجو به احکام قطعی صادره توسط شوراهای انضباطی ها ، در دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی ، پس از دریافت پرونده ذی ربط بررسی می گردد . در صورت تشخیص ایراد یا اشکال شکلی و یا ماهوی در صدور رأی ، با دستور دبیر شورای انضباطی مرکزی ، پرونده جهت اعلام نظر شورای انضباطی مرکزی در دستور کار قرار خواهد گرفت . ضمناً دبیر می تواند دستور توقف اجرای حکم تنبیهی را تا اعلام نظر شورا صادر نماید .

تبصره 1- در احکام انضباطی بدوی ، احکام انضباطی قطعی تعلیقی و احکام انضباطی قطعی ، تنبیهات بند 1 تا 5 قابل اعتراض در شورای مرکزی نیستند .

تبصره 2- حداکثر زمان تسلیم اعتراض به دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی ، یک ماه از دریا فت حکم دا نشگاه است .

تبصره3- با تشخیص و تفویض اختیار شورای انضباطی مرکزی ، اعتراض به احکام شوراهای انضباطی     تجدید نظر ، مجموعه های آموزش عالی هر استان در شورای انضباطی یکی از بزرگترین های آن استان و یا استان هم جوار به عنوان مرجع رسیدگی هم ارز امکان پذیر است ؛ مشروط بر آنکه حکم تجدید نظر در آن صادر نشده باشد . روش انجام آن هم ، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی انضباطی هر یک از وزارتین رسیده و به عنوان رویه عملکرد ابلاغ گردد که تا زمان تهیه و ابلاغ دستورالعمل مذکور ، مطابق رویه سابق عمل می شود .

ماده 25- بنا به درخواست دانشجو یا دانش آموخته و تشخیص شورای تجدید نظر ، در پایان تحصیل ، شورای انضباطی می تواند نسبت به امحای آثار تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 10 ماده 1 این شیوه نامه اقدام نماید . در مورد تنبیهات بند 11 به بعد ، در صورت درخواست دانشجو یا دانش آموخته ، شورای مرکزی انضباطی می تواند با نظر نسبت به امحای آثار حکم از پرونده دانشجو موافقت نماید .

تبصره 1- احکام منطبق بر تنبیهات بندهای 1 تا 3 و آثار آنها و نیز احکام تعلیقی ، در پایان تحصیل خود به خود امحا می شوند و امحای اثر آنها نیاز به موافقت شورای تجدیدنظر یا مرکزی ندارد .      

تبصره 2- طریقه امحای اصل اسناد و مدارک پرونده های تخلفات انضباطی و یا طرز تبدیل آنها به میکرو فیلم یا میکرو فیش و نظایر آن ، با سپری شدن 25 سال از عمر آنها ، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی انضباطی رسیده و به عنوان رویه عملکرد ابلاغ گردد .

تبصره 3- امحای اثر در مورد حکم قطعی درج نمره 25/0 از پرونده آموزشی صورت نمی پذیرد ، اما سایر آثار آن در صورت موافقت شورای انضباطی امحاء می شود .

تبصره 4- امحای اثر تنبیهات قطعی برای تخلفات انضباطی دارای بعد مجرمانه که با صدور حکم قضایی اثبات شده باشد ، در پایان تحصیلات مقدور نیست .

بخش 5 :                                                    

سایر موارد

ماده 26- رسیدگی به درخواست انصراف ، میهمانی ، انتقالی یا تسویه حساب دانشجویانی که پرونده تخلف آنها در شوراهای انضباطی یا شورای مرکزی انضباطی در دست رسیدگی می باشد یا اجرای احکام انضباطی صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسیده است ، منوط به موافقت و اعلام نظر قطعی آن شوراهاست .

تبصره - رییس می تواند در صورت عدم حضور دانشجو برای تفهیم اتهام یا استنکاف از دریافت یا اجرای احکام انضباطی ، کلیه عملیات آموزشی وی ، اعم از ثبت نام و فراغت از تحصیل و مانند آن را تا حضور وی و تکمیل مراحل رسیدگی متوقف کند .

ماده 27- رسیدگی به تخلفات دانشجویان بورسیه سایر دستگاه ها نظیر نیروهای مسلح و یا حوزه های علوم دینی که در ها به تحصیل مشغول می باشند ، حسب مورد ، به عهده شوراهای انضباطی دانشجویان است

ماده 28- در های خارجی که با عقد قرارداد با های ایران ، نسبت به پذیرش انشجو اقدام   می نمایند ، دانشجویان ایرانی ذی ربط مشمول این شیوه نامه می گردند و جهت ضمانت اجرای آن در تنظیم قرارداد لازم است این موضوع تصریح گردد .

ماده 29- در صورتی که دانشجویی طبق نظر شورای مرکزی انضباطی به تغییر محل تحصیل محکوم شده باشد ، مقصد ، موظف به پذیرش دانشجو است .

ماده 30- دانشجویان کلیه های تابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اعم از دولتی ، پیام نور، غیر انتفاعی و علمی- کاربردی ، مشمول آیین نامه انضباطی و این شیوه نامه بوده و های مزبور ملزم به اجرای مفاد آن هستند .

   همچنین ، شوراهای مرکزی انضباطی وزارتین ، به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویی ، مسؤولیت برنامه ریزی ، راهبری ، نظارت و کنترل شوراهای انضباطی ها را بر عهده دارند .

تبصره - دانشجویان شاغل به تحصیل در ها ، دانشکده ها و مراکز آموزشی وابسته به نهادهای خارج از وزارتین ، مانند سایر وزارتخانه ها ، مشمول این آیین نامه هستند و چنانچه تعارضی بین آیین نامه های داخلی آن ها و این آیین نامه به وجود آید ، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورای مرکزی ارجاع شده و حکم شورای مرکزی وزارتین لازم الاجرا ست .

ماده 30- این شیوه نامه ، در یک مقدمه و 5 بخش ، در مجموع ، شامل31 ماده و 10 بند و 82 تبصره در تاریخ 16/3/88 به تصویب وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ تصویب و ابلاغ این شیوه نامه ، کلیه مصوبات و بخشنامه های مغایر با آن ، فاقد اعتبار است .

 

 

 

اصلاحیه ترکیب اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان

به استناد بند اول جلسات 429 و 430 مورخ 21/7/77 و 5/8/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تکیه بر تجرب های پیشین از عملکرد کمیته های انضباطی و کمیته مرکزی انضباطی و شرایط عضویت آنها به شرح زیر تعیین می گردد.

الف – ترکیب اعضای کمیته انضباطی بدوی .

1- معاون دانشجویی فرهنگی بعنوان رئیس کمیته بدوی .

2- مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در یا نماینده تام الاختیار ایشان.

3- یکی از اعضای هیأت علمی به انتخاب رئیس .

4- دو نفر دانشجوی به انتخاب رئیس .

5 – دبیر کمیته انضباطی بدوی به پیشنهاد رئیس کمیته بدوی و حکم رئیس ، بدون داشتن حق رأی.

تبصره : جلسات با حضور رئیس کمیته انضباطی بدوی و حداقل دو عضو صاحب رأی تشکیل می شود و تصمیمات آن با سه رأی موافق به تصویب می رسد.

ب- ترکیب اعضای کمیته انضباطی تجدید نظر .

1- رئیس به عنوان رئیس کمیته تجدید نظر .

2- مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در .

3- معاون دانشجویی فرهنگی به عنوان دبیر کمیته تجدید نظر.

4- یکی از اعضای هیأت علمی به انتخاب رئیس ( غیر ازاعضای کمیته بدوی)

5- یک نفر دانشجوی به انتخاب رئیس ( غیر از اعضای کمیته بدوی ) .

تبصره : جلسات کمیته تجدید نظر با حضور رئیس کمیته و حداقل دو عضو دیگر تشکیل شده و مصوبت آن به سه رأی موافق قابل اجراء است.

ج – ترکیب اعضای کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان

1- معاون دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب   مورد بعنوان رئیس کمیته.

2- مدیر کل دانشجویان داخل وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

3- مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در یکی از ها به پیشنهاد رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد.

4 – یک نفر حقوقدان از بین اعضای هیأت علمی ها به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی انضباطی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد.

5 – یک نفر از اعضای هیأت علمی ها به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی انضباطی و حکم وزیر فرهنگی و آموزش عالی یا وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

6- یک تن دانشجو از میان اعضای کمیته انضباطی ها به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی انضباطی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

7 – رئیس یا معاون دانشجویی و فرهنگی یکی از ها بنا به دعوت رئیس کمیته مرکزی انضباطی.

8 – دبیر کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی انضباطی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی حسب مورد، بدون نداشتن حق رأی تبصره : جلسات کمیته مرکزی انضباطی با حضور 5 عضو صاحب رأی رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با حداقل 4 رأی موافق از بین اعضای حاضر معتبر بوده و در صورت صدور حکم قطعی لازم الاجراء است.

د – شرایط عضویت

کلیه اعضای کمیته های انضباطی که با شخصیت حقیقی به عضویت این نهاد انتخاب می شوند باید در تقوی و استقلال نظر از حسن شهرت برخوردار بوده، مورد وثوق و فاقد سوء سابقه باشند.

تبصره 1 : اعضای هیأت علمی که به عضویت کمیته های انضباطی انتخاب می شوند، علاوه بر دارا بودن شرایط فوق باید متأهل باشند. همچنین در هایی که رشته حقوق تدریس می شود، بهتر است عضو هیأت علمی از بین اعضای هیأت علمی مدرس در زمینه حقوق انتخاب شود.

تبصره 2 : دانشجویان عضو کمیته های انضباطی علاوه بر احراز شرایط مذکور باید واجد شرایط زیر نیز باشند :

1- از نظر تقوی و اخلاق بین دانشجویان حسن اشتهار داشته و ترجیحاً متأهل و از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری باشند.

2- حداقل نیمی از واحدهای آموزشی دوره تحصیلی خود را گذرانده باشند مگر آنکه مقاطع تحصیلی پیشین خود در همان به پایان رسانده باشند.

3- در طی مدت تحصیل خود در مشروط نشده و حکم انضباطی نیز دریافت نکرده باشند.

تبصره 3 : دبیر کمیته های بدوی ه ترجیحاً از میان اعضای هیأت علمی و در غیر اینصورت از بین کارکنان که واجد رتبه کارشناسی یا بالاتر هستند و یا دانشجویانی که شرایط عضویت در کمیته های انضباطی را دارند انتخاب می شود، مشروط بر آنکه متأهل و دارای حسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجویان بوده و عضو دارای رأی در کمیته انضباطی نیز نباشند

تبصره 4 : اعضای منتخب کمیته های انضباطی به مدت دو سال انتخاب می شوند و این انتخاب قابل تمدید است. چنانچه هریک از اعضای فوق سه جلسه متناوب غیبت غیر موجه داشته یا به هر دلیل امکان حضور در جلسات کمیته انضباطی را بمدت بیش از 3 ماه نداشته باشد یا در صورت احراز عدم صلاحیت، رئیس کمیته می تواند به جایگزینی وی با انتخاب فرد جدید اقدام کند. تشخیص موّجه و غیر موّجه بودن غیبت به عهده رئیس کمیته است.

تبصره 5 : رئیس کمیته انضباطی می تواند بنا به تشخیص از افراد مطلع برای شرکت در جلسات کمیته انضباطی بدون داشتن حق رأی دعوت کند.

ترکیب اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان در چهار بند و هشت تبصره به شرح فوق، در تاریخ 9/12/78 به تصویب وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد و کلیه مصوبات مغایر با آن فاقد اعتبار است.

اطلاعيه انضباطي در مورد نحوه پوشش در مراکز علمی

يك محيط آموزشي براي كسب دانش و يادگيري است؛ شأن و حرمت اين مكان مقدس را شما دانشجويان محترم تعيين مي كنيد. پس بدانيم قداست هر پوششي را نمي طللبد.

بر تمامي دانشجويان فرض است كه ضمن رعايت كليه مقررات اداري و آموزشي و ساير قوانين نظام جمهوري اسلامي در محيط ها موارد آئين نامه انضباطي را دقيقاًً رعايت نمايند.

خانم ها

1- مانتوهاي نازك       2- مانتوهاي تنگ و بدن نما         3- مانتوهاي كوتاه يعني بالاتر از خط زانو

4- جمع نمودن آستينهاي مانتو     5- نپوشيدن جوراب       6- مقنعه نازك       7- عدم پوشش كامل موي سر   8- بلند كردن ولاك زدن ناخن       9- استفاده از لوازم آرايشي و زيورهاي غيرمتعارف

آقايان

1- استفاده از پيراهنهاي آستين كوتاه ( بالاتر از آرنج)   2- باز گذاشتن يقه پيراهن

3- استفاده از رنگهاي تند و زننده در پوشش                 4- استفاده از لباس هاي تنگ و چسبان  

5- بلند كردن ناخن ها                                               6- استفاده از تزئينات غيرمتعارف

- دانشجويان موظفند در محيط و واحدهاي تابعه رعايت شئون و اخلاق و آداب اسلامي را نموده و از هر گونه رفتار و گفتار ناپسند و خلاف شرع خودداري نمايند.

لازم به تذكر است كه كميته هاي انضباطي دانشجويان ناظر بر حسن اجراي اين بخشنامه بوده و با متخلفين طبق مقررات برخورد قاطع خواهند نمود.

 

فرم های مربوط به تخلفات انضباطی:

 

فرم های تخلفات انضباطی عمومی:

http://omomi.doc

فرم های تخلفات انضباطی آموزشی:

http://Amoeshi.doc

روند پرونده های انضباطی دانشجویی

http://ravand.pdf

آئین نامه انضباطی دانشجویان

http://aeen.pdf

آشنایی با شورای انضباطی دانشجویان:

http://jpg/D1015436.jpg

http://jpg/D38629657.jpg