معرفی خدمات دانشجویی

منظور از خدمات دانشجویی، مجموعه خدماتی رفاهی و تحصیلی است که بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و دانشگاه جامع علمی کاربردی به دانشجویان داده می شود که مشتمل بر مورد زیر می باشد:

 

 • خدمات دانشجویی
 1. خدمات صندوق رفاه دانشجویان:

ü      وام دانشجویی

ü      ارزاق دانشجویی

ü      بیمه دانشجویی

 1. صدور کارت دانشجویی
 2. مدیرت کار دانشجویی

 

 • خدمات تحصیلی:
 1. نقل و انتالات دانشجویی
 2. معافیت تحصیلی
 3. امور شاهد ایثارگران
 4. خدمات مشاوره ای
 5. فراغت تحصیلی
 6. هیات انضباطی