اردو

 

دستورالعمل اردوهاي دانشجويي مؤسسات آموزش عالي علمی کاربردی

 

مقدمه

به منظور افزايش نشاط روحي، تقويت حس خود‌اتكايي، آشنايي با مواريث ديني و فرهنگي و تحكيم هويت ملي، تعميق بينش علمي، زيارت اماكن متبركه، ديدار از جاذبه‌هاي طبيعي و اماكن تفريحي و ضرورت ساماندهي و نظارت بر سفرهاي دانشجويي براي بهره‌برداري مناسب‌تر از اين سفرها، اردوهاي دانشجويي با شرايط مندرج در اين دستورالعمل برگزار مي‌شوند. اين دستورالعمل براساس مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به شرح زير تدوين و ابلاغ مي‌گردد:

1ـ «ماده واحده مقررات سفرهاي دانشجويي الحاقي به آيين‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامي در ها و مؤسسات آموزش عالي» مصوب جلسه 530 مورخ 25/9/82

2ـ «اهداف و سياست‌هاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانش‌آموزي و دانشجويي» مصوب جلسه 534 مورخ 5/12/82، بند 2 از ماده 4.

 

بخش اول: تعاريف

ماده 1ـ اردوهاي دانشجويي، سفر جمعي گروهي از دانشجويان است كه با مجوز شوراي فرهنگي برگزار مي‌شود.

ماده 2ـ اردوهاي دانشجويي به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

الف: اردوهاي فرهنگي شامل سفرهاي زيارتي، ورزشي، هنري، سياحتي و شركت در جشنواره‌هاي فرهنگي و هنري.

ب: اردوهاي علمي: شامل شركت در نمايشگاهها و بازديدهاي تخصصي، كنفرانس‌ها، نشست‌ها و بازديد‌هاي علمي و سفرهاي آموزشي‌ـ پژوهشي

تبصره‌ـ سفرهاي آموزشي و پژوهشي (مرتبط با واحدهاي درسي) كه با حضور استاد و مجوز گروه آموزشي دانشكده برگزار مي‌شود، از شمول اين دستورالعمل خارج است.

ماده 3ـ اهداف اردو:

الف‌) ايجاد بستر مناسب براي تمرين يك زندگي دسته‌جمعي منبعث از ارزش‌هاي اسلامي

ب) تقويت و تحكيم بنيه اعتقادي، اخلاقي جوانان

ج) كسب تجربه در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي

د) كمك به فرآيند اجتماعي شدن و ارتقاي مهارت‌هاي اجتماعي

هـ) ايجاد زمينه مناسب براي رشد و شكوفايي استعدادهاي فردي

و) افزايش آگاهي‌هاي عمومي در زمينه تاريخ، جغرافيا و فرهنگ ايران و جهان و آشناسازي شركت كنندگان با تاريخ و تمدن ايران و اسلام

ز) گسترش و تعميق مهارت‌هاي فردي و ارتقاي سطح هوشياري و قدرت درك و دريافت شركت‌كنندگان

ح) جهت‌گيري ويژه براي تعميق روحيه وطن‌خواهي و دلبستگي به كشور

ط) آشناسازي شركت‌كنندگان با شرايط معيشتي مردم در مناطق محروم

ماده 4ـ برگزاركننده اردو: همه نهادها، تشكل‌ها، انجمن‌ها و كانون‌هاي داراي مجوز فعاليت همچنين واحدهاي اداري در راستاي شرح وظايف خود مي‌توانند مجوز برگزاري اردو دريافت كنند.

ماده 5ـ سرپرست اردو: يكي از يان (دانشجو، هيأت علمي يا يكي از كاركنان ) است كه با معرفي برگزاركننده و تأييد و ابلاغ معاونت دانشجويي و فرهنگي به سرپرستي اردو منصوب مي‌شود. جنسيت سرپرست اردو بايد با جنسيت شركت‌كنندگان در اردو مطابقت داشته باشد در غير اين صورت متأهل بودن سرپرست اردو الزامي است.

ماده 6‌ـ محل برگزاري اردو و مسير آن در اطلاق مقررات به منزله محدوده محسوب مي‌شود و در مدت برگزاري اردو رعايت مقررات انضباطي و مفاد اين دستورالعمل الزامي است.

بخش دوم: قواعد عمومي برگزاري اردو

ماده 7ـ در برگزاري اردوها، تدارك برنامه‌ها مي‌بايست به نحوي باشد كه منجر به تقويت و گسترش معيارها و ارزش‌هاي اسلامي شود.

ماده 8ـ در برنامه‌ريزي و اجراي اردوها مي‌بايست جذابيت، تنوع، نشاط، و شادابي و نيز مشاركت فعالانه شركت‌كنندگان مورد توجه قرار گيرد.

ماده 9ـ برنامه‌ها مي‌بايست با نيازهاي عاطفي، اجتماعي و جسمي شركت‌كنندگان در جنسيت و مقاطع مختلف تحصيلي مطابقت داشته باشد و تنوع و تعداد اردوها به نحوي لحاظ گردد كه ذائقه شركت‌كنندگان را پوشش دهد.

ماده 10ـ دوره‌هاي آموزشي مستقيم و غير مستقيم كوتاه مدت در برخي اردوهاي خاص مورد توجه قرار گيرد.

ماده 11ـ برگزاري اردوهاي ي، به صورت مختلط مجاز نمي‌باشد.

ماده 12ـ زمان برگزاري اردو نبايد در نظم آموزشي اخلال ايجاد كند.

تبصره‌ـ مرجع صدور اردو مي‌تواند در صورت ضرورت، مجوز برگزاري اردو در روزهاي فعال را صادر كند. مسئوليت رعايت مقررات آموزشي در مورد نداشتن غيبت بيش از حد مجاز به عهده دانشجو است.

بخش سوم: وظايف برگزاركننده و سرپرست اردو

ماده 13 ـ برگزاركننده اردو براي اخذ مجوز بايد درخواست كتبي حاوي اطلاعات زير را به مرجع مندرج در ماده 22 ارائه كند:

1ـ نوع اردو (براساس ماده 2)، 2ـ مبدأ و مقصد، 3ـ تاريخ رفت و برگشت، 4ـ مسير حركت، 5ـ محل اقامت، 6ـ نوع وسيله نقليه، 7ـ نام سرپرست، 8ـ منابع مالي، 9ـ برنامه روزانه، 10ـ تعداد شركت‌كنندگان.

همچنين يك روز پيش از آغاز اردو بايد اسامي و امضاي شركت‌كنندگان و عوامل اجرايي به معاونت دانشجويي و فرهنگي ارائه شود.

ماده 14ـ برگزاركننده اردوهاي داخل كشور مي‌بايست درخواست برگزاري اردو را حداقل 20 روز پيش از زمان پيش‌بيني‌شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه كند.

ماده 15‌ـ برگزاركننده اردوهاي خارج كشور مي‌بايست درخواست برگزاري اردو را حداقل 2 ماه پيش از زمان پيش‌بيني‌شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه كند.

ماده 16ـ هرگونه ثبت درخواست برگزاري اردو خارج از ظرف زماني تعيين‌شده در مواد 12 و 13 براي اردوهاي داخل و خارج كشور با صلاحديد مراجع مربوطه قابل بررسي است.

ماده 17ـ برگزاركننده و سرپرست اردو موظف به رعايت مقررات و مفاد اين دستورالعمل در برگزاري اردو هستند.

ماده 18ـ سرپرست اردو ضمن عمل به شرح وظايف، مسئوليت كامل برگزاري، نظارت و اجراي دقيق برنامه اردو را ؛كه در درخواست اخذ مجوز ارائه شده است؛ بر عهده خواهد داشت. تنها در صورت بروز حوادث پيش‌بيني نشده و بنا به مصالح، سرپرست اردو مي‌تواند در برنامه اردو تغييراتي ايجاد كند.

ماده 19ـ در طول برگزاري اردو، شركت‌كنندگان نمي‌توانند بدون اجازه سرپرست، اردو را ترك كنند.

ماده 20ـ برگزاركننده اردو بايد حداكثر 10 روز پس از پايان اردو، گزارش جامع و مكتوب اردو را، به همراه فرم نظرسنجي شركت‌كنندگان به معاونت دانشجويي‌ـ فرهنگي تحويل دهد.

ماده 21ـ اطلاع‌رساني درباره برگزاري اردوها بايد از سوي برگزاركننده اردو به صورت علني و عمومي انجام شود تا كليه دانشجويان واجد شرايط به صورت عادلانه امكان ثبت‌نام در اردو را داشته باشند.

بخش چهارم: مجوز برگزاري اردو

ماده 22ـ هر اردو يا سفر دانشجويي در صورت داشتن يكي از ويژگي‌هاي زير مشمول اين آيين‌نامه بوده و برگزاري آن مستلزم اخذ مجوز است:

      1ـ استفاده از امكانات يا اموال در طول برگزاري اردو

      2ـ تأمين تمام يا بخشي از هزينه اردو از سوي

      3ـ نصب اطلاعيه رسمي در فضاهاي متعلق به

      4ـ استفاده از عنوان يا يكي از تشكل‌هاي رسمي در برگزاري اردو.

ماده 23ـ مرجع صدور مجوز مي‌بايد ظرف دو هفته پس از ثبت درخواست برگزاري اردوهاي داخل كشور و دو ماه پس از ثبت درخواست برگزاري اردوهاي خارج كشور، نظر نهايي خود را به برگزاركننده اردو اعلام كند.

تبصره‌ـ شوراي فرهنگي موظف است حداكثر 10 روز بعد از طرح درخواست برگزاري اردوي خارج كشور، در صورت موافقت، نظر معاونت فرهنگي و اجتماعي يا شوراي فرهنگي وزارت متبوع را نيز استعلام نمايد.

ماده 24ـ شركت افراد خارج از مراکز و موسسه در اردوهاي دانشجويي‌ــ حسب مورد‌ــ تنها با تأييد مرجع صدور مجوز اردو امكان‌پذير است.

ماده 26ـ معاونت دانشجويي‌ـ فرهنگي موظف است شرح وظايف سرپرست و عوامل اجرايي اردو از جمله رانندگان و مقررات ويژه شركت‌كنندگان در اردو را تهيه كند و پيش از برگزاري اردو به اطلاع و امضاي ايشان برساند.

ماده 27ـ معاونت دانشجويي‌ـ فرهنگي مي‌بايد جهت نظارت بر چگونگي برگزاري اردو و عملكرد برگزار كنندگان، فرم‌هايي را براي نظرسنجي از شركت‌كنندگان در اردو تهيه كند و در اختيار ايشان قرار دهد.

ماده 28ـ معاونت دانشجويي‌ـ فرهنگي همه سوابق و مستندات هر اردو اعم از درخواست برگزاري اردو، فهرست اسامي شركت‌كنندگان و عوامل اجرايي، برگه‌هاي امضاشده شرح وظايف و فرم‌هاي تكميل‌شده نظرسنجي را نگهداري می نماید

بخش پنجم: ايمني سفر

ماده 29ـ برگزاركننده اردو موظف است نكات مربوط به ايمني سفر را رعايت كند. از جمله:

      1ـ استفاده از اتوبوس داراي برگه معاينه فني و بيمه‌نامه همراه با رانندگان صلاحيت‌دار مسيرهاي بين‌شهري

      2ـ استفاده از دو راننده براي مسيرهاي طولاني (بيش از 500 كيلومتر)

      3ـ همراه داشتن وسايل و تجهيزات كمك‌هاي اوليه

      4ـ بيمه كليه شركت‌كنندگان در طول برگزاري اردو

      5ـ جلوگيري از حضور سرنشين اضافه بر ظرفيت در وسيله نقليه

      6ـ توجه به بهداشت عمومي (غذا، خوراكي‌ها، مكان‌ها و....)

تبصره‌1 ـ لازم است معاونت دانشجويي‌‌ـ فرهنگي ضرورت رعايت موارد فوق را به اطلاع برگزاركننده اردو برساند.

تبصره2 ـ در مواردی که ایمنی سفر به عوامل سفر اعم از: برگزار‌کننده، عوامل اجرایی، و دانشجویان نیاز به آموزش پیش از اردو داشته باشد، معاونت دانشجویی‌ـ فرهنگی ملزم به برگزاری کلاس آموزشی می‌باشد. تشخیص لزوم برگزاري دوره آموزشی با شورای فرهنگی است.

ماده 30ـ در مواردي كه سفر با هواپيما، قطار يا كشتي انجام مي‌شود بررسي موارد ايمني سفر بر عهده شوراي فرهنگي خواهد بود.

بخش ششم: تخلفات، شكايات و تنبيهات

ماده 31ـ هرگونه عدول از مقررات و آيين‌نامه‌هاي ، اين دستورالعمل و تعهدات از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي (اعم از برگزار كنندگان، شركت‌كنندگان و عوامل اجرايي) تخلف محسوب مي‌شود.

ماده 32ـ مرجع رسيدگي به تخلفات و شكايات، شوراي فرهنگي است كه پس از بررسي اوليه و در صورت لزوم طبق مواد 33، 34 و 35 تصميم‌گيري مي‌كند.

ماده 33ـ آيين‌نامه‌هاي كميته انضباطي، هيأت نظارت بر تشكل‌هاي اسلامي، هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات ؛حسب مورد؛ مبناي رسيدگي به تخلفات است.

ماده 34ـ اگر تخلف از سوي اشخاص حقيقي (اعم از شركت‌كنندگان يا عوامل اجرايي) صورت گيرد طبق ضوابط و آيين‌نامه‌هاي موجود به آن رسيدگي مي‌شود.

ماده 35ـ

اين دستورالعمل در يك مقدمه، شش بخش، 35 ماده و5 تبصره در تاريخ 10/10/86 به امضاي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و از تاريخ ابلاغ به مراکز آموزش عالي لازم‌الاجراست

مشاهده فایل آیین نامه اردوها

Aeennameh.pdf