تشکل های دانشجویی:

تشکل هایی دانشجویی منظور سازماندهی فعالیت های فرهنگی، هنری، علمی و پژوهشی دانشجویان و حمایت هدفمند از این فعالیت ها بر اساس تقاضای دانشجویان و آیین نامه های صادره از سوی وزارت علوم در قالب های زیر تشکیل و فعالیت می نمایند:

  1. کانون های فرهنگی و هنری و اجتماعی
  2. بسیج دانشجویان و اساتید
  3. انجمن های اسلامی
  4. انجمن های علمی
  5. نشریات دانشجویی