آیین نامه اجرایی ارائه خدمات سرویس مدارس
          توسط شرکتهای خصوصی تاکسيرانی
                     سال تحصيلی 95-94