دوره کاردانی حرفه ای تاکسیرانی
                   
جدول دروس عمومی 


1.گروه درس >>مبانی نظری اسلام<<شامل 4 درس (1-اندیشه اسلامی (1) 2- اندیشه اسلامی (2) 3- انسان در اسلام 4- حقوق اجتماعی - سیاسی در اسلام ) مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

2.گروه درس >>اخلاق و تربیت اسلامی<<شامل 5 درس ( 1- فلفسه اخلاق - 2- اخلاق اسلامی 3- آئین زندگی 4-عرفان علمی اسلام)مطابق مصوبه جلسه 542 شورتی عالی انقلاب فرهنگی و 5- درس آشنایی با دفاع مقدس مصوب جلسه 777 مورخ 1389/11/09 شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است.

* دانشجویان اقلیت های دینی می توانند دروس مورد نظر خود را بدون هیچ محدودیتی از بین کلیه دروس معارف اسلامی انتخاب کرده و بگذرانند. (مطابق مصوبه جلسه 542 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.)

* * دروس ردیفهای 1 و2 باید در دو جلسه 1/5 ساعته در 16 هفته تدریس شود.

3- این درس بر اساس مصوبه جلسه 823 مورخ 1391/12/06 شورای برنامه ریزی آموزشی عالی با عنوان دانش خانواده و جمعیت به ارزش 2 واحد از نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 قابلیت اجرا دارد.

جدول دروس مهارتهای مشترک:


جدول دروس پایه :


جدول دروس اصلی :


* دانشجویان می توانند از دروس ردیف 5 و 6 یکی را بصورت اختیاری انتخاب نمایند.

جدول دروس تخصصی:


* ویژه رانندگان تاکسی شهر تهران می باشد . چنانچه این برنامه در شهرهای دیگر اجرا شود. شهرشناسی آن شهر موردد نظر است.

جدول دروس آموزش در محیط کار:


جدول ترم بندی (پیشنهادی)
                   ترم اول

                   ترم دوم

                  ترم سوم

                  ترم چهارم


مشخصات پودمانها
* مجموع ساعات آموزشی هر پودمان 160 تا 480 ساعت است.
* تعداد پودمان های هر دوره با احتساب پودمانهای کار در محیط 60 تا 9 پودمان است.
* دروس عمومی  مهارت های مشترک به ارزش 20 واحد بر اساس محدوه زمانی تعریف شده برای هر پودمان ( بین 160 تا 480 ساعت ) در پودمان های پایه و تخصصی در قالب جدول نحوه اجرای پودمان ارائه می شود.