تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 97 - 96


زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقطع