مهارت آموزی و کار آفرینی،تبلور اقتصاد مقاومتی

نیم سال اول تحصیلی 96 - 95


زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقطع