تقویم آموزشی دوره های علمی - کاربردی سال تحصیلی 1395-1394

نیم سال اول تحصیلی 95-94زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقطع

 

نیم سال دوم تحصیلی 94-95زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیمسال ورود و مقطع